En skola utan mobbning

Skolan ska vara en trygg plats för alla barn. Rädda Barnen arbetar för att ingen ska behöva bli utsatt för mobbning eller annan kränkande behandling.

Varje barn har rätt att bli lyssnad till. Varje barn har också rätt att få kunskap om sina rättigheter och på det sättet få kännedom om sina rättigheter för att motverka diskriminering och kränkningar.

På Rädda Barnen arbetar vi för en skola där alla elever känner sig trygga och delaktiga.

Mobbning uppstår oftast i en situation när det råder en otrygg atmosfär i klassen eller på skolan. I en grupp där elever känner sig osäkra och där reglerna är otydliga för hur man beter sig mot varandra är risken för mobbning som störst.

Mobbningen följer eleverna

Ur det enskilda barnets perspektiv är mobbning något som ofta följer med barnet vilken arena barnet än är. De största och mest typiska arenorna är idrotten, skolan och nätet. Mobbarna går oftast i samma skola, tränar i samma förening och återfinns i samma communities på nätet som den utsatta.

Att endast arbeta inom ett av dessa områden löser därför inte problemet utan ger, i bästa fall, bara tillfällig lindring. Rädda Barnen vill förhindra och motverka mobbning genom att samtidigt arbeta på olika områden och arenor.

Varje skola är enligt lag skyldig att ha en likabehandlingsplan som ska innehålla åtgärder för att främja varje barns rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.

Planen ska också förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Ökad delaktighet ger minskad mobbning

Rädda Barnen arbetar för att barnen själva ska bli delaktiga i att ta fram likabehandlingsplaner och strategier som syftar till att minska mobbningen.

Skolinspektionen har visat att trots att elever bör vara delaktiga i att ta fram planerna, brister ofta skolan när det gäller elevers inflytande. När elever är delaktiga i att kartlägga sin skolmiljö och får inflytande och förståelse för de insatser som görs mot mobbning, har insatserna större effekt.

Vuxnas ansvar och förebyggade arbete

Mobbning är ett vuxenansvar. Alla som arbetar med barn och unga i skolan har en skyldighet att reagera, anmäla och stoppa mobbning och kränkningar.

Ytterst är det skolledningen och skolans huvudman som har ansvar för att skapa en trygg och bra stämning på skolan. Men även annan personal, till exempel vaktmästare eller matpersonal har en viktig roll. De ser elever i en annan situation än i klassrummet. Deras reaktion på att någon blir felbehandlad kan vara det som gör skillnad.

Läs mer om vad skolan kan göra för att jobba förebyggande mot mobbning och kränkningar.

Till toppen

Skolan ska vara trygg!

Läs mer om vårt arbete mot mobbning i skolan.

En skola utan kränkningar

Läs För en tryggare skola.

Bamse och bråkstaken

Bamse och bråkstaken är en serietidning om tv-spel, våld och konfliktlösning, berättat på Bamses sätt. Tidningen är tänkt att användas i diskussioner med yngre elever om hur vi löser konflikter.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Giro betalning:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners