of 4
Current View
Eti
ska
riktlinjer
-
V
ägledande principer för
Rädda Barnens
anställda
och personer
som verkar
på uppdrag
f
ör
Rädda Barnen
-
fastställda av GS 2005
-
10
-
24
, reviderade 2007
-
02
-
05 att gälla tillsvidare.
Inledning
Att arbeta för Rädda Barnen, i Sveri
ge eller i ett annat land, innebär ett
särskilt ansvar att värna om mänskliga rättigheter i allmänhet och om barnets rättigheter i
synnerhet.
Rädda Barnens värdegrund utgår från Barnkonventionen
1
och Deklarationen om de
mänskliga rättigheterna och bygger
på övertygelsen
-
att alla människor har lika värde
-
att barn har särskilda rättigheter
-
att alla har ett ansvar
Rädda Barnen har i detta dokument samlat de riktlinjer som skall vägleda oss i vårt uppdrag.
Riktlinjerna är gemensamma för alla, oberoend
e av ställning, arbetsuppgifter eller
stationeringsland, och gäller för samtliga som verkar på uppdrag för Rädda Barnen
anställda och konsulter.
Omsatta i konkret arbete
ska
riktlinjerna bidra till att
förstärka
förtroendet för Rädda Barnen
som en trov
ärdig aktör för barnets rättigheter.
Utgångspunkten är rättigheter
Rädda Barnen är en rättighetsorganisation. Alla vi som arbetar för Rädda Barnen står bakom
de mänskliga rättigheterna i allmänhet och barns rättigheter i synnerhet. I våra
ställningstaga
nden, handlingar och ageranden respekterar vi dessa rättigheter.
Rädda Barnen står på barnens sida. Vårt arbete utförs i Sverige och i länder med olika
politiska, religiösa, kulturella och ekonomiska system och på olika nivåer inom dessa
samhällen. Det s
täller stora krav på gemensam syn och förståelse både inom Rädda Barnen
och i samarbetet med lokala partners för att arbetet ska ge bästa möjliga resultat. Därför är det
viktigt att en konstruktiv dialog ständigt pågår, att samtalen hålls levande och att f
ortlöpande
utbildningar genomförs för att säkerställa och utveckla denna gemensamma syn och
förståelse.
1
FN:s Konventionen om barnets rättigheter har ratificerats av a
lla länder utom Somalia och USA.
2
Med utgångspunkt i rättigheter vinnlägger vi oss om att agera föredömligt och att på bästa
sätt bedriva ett trovärdigt barnrättsarbete. Vi är angeläg
na om att alla resurser, personella och
ekonomiska, alltid används korrekt och effektivt och till de ändamål de är avsedda för.
Rädda Barnens ansvar
Rädda Barnens ledning ska ansvara för att dialog, samtal, seminarier och utbildning
genomförs fortlöpan
de för att säkerställa riktlinjerna. Ledningen ska också ansvara för en
arbetsmiljö som uppmuntrar till kritiska frågor och konstruktiva förslag som kan utveckla
riktlinjerna. Organisationens chefer ska föregå med gott exempel i efterlevnaden av
riktlinjer
na.