Resultat

Inför budgetår 2018 sattes en hög ambitionsnivå avseende tillväxt i intäkter från gåvor, för att möjliggöra denna tillväxt budgeterades för ökade kostnader.

Resultat:

-33,5 (1,1) mkr

Dessvärre dröjde den förväntade intäktsökningen medan kostnadssidan inte kunde korrigeras ned i tillräckligt snabb takt. Som en konsekvens av detta uppvisar Rädda Barnen ett negativt resultat.

Reservering av ändamålsbestämda medel:

7,0 (43,9) mkr

Gåvor, främst testamenterade gåvor, som ännu inte har använts till verksamhet: 4,7 (17,7) mkr. I reserveringen ingår även fria avsättningar enligt styrelsebeslut 2,2 (25,2) mkr varav 2,0 mkr avsattes för strategiska satsningar.

Utnyttjandet av ändamålsbestämda medel från tidigare år:

97,2 (29,4) mkr

Tidigare års avsättning för strategisk satsning, valutavärderingsreserv samt tidigare års insamlade medel. 

Fritt eget kapital:

258,0 (291,5) mkr

Ambitionen är att eget kapital ska motsvara minst 1,5 års personalkostnader vilket överträffar FRIIs riktlinjer om ett års verksamhetskostnader.