Våldsutsatta barn

Sexuella övergrepp mot barn

Alltför många barn i Sverige utsätts för fysiskt och psykiskt våld.

Tillsammans kan vi skapa trygghet

44 procent av barnen i Sverige har blivit utsatta för något slags våld någon gång. [1]  Det kan handla om försummelse, kränkningar, psykisk, fysisk eller sexuellt våld. Våldet förekommer hemma, på förskolan och i skolan, på offentliga platser och på digitala mötesplatser. Barns rättigheter till skydd, stöd, behandling och upprättelse tillgodoses inte fullt ut i Sverige.

Barns ohälsa ökar. Skola, vård och omsorg klarar inte alltid sitt ansvar och vi ser att man behöver stöd i detta.

Rädda Barnen har under året varit en viktig samarbetspartner till olika verksamheter, välfärdsföretag och föreningar som arbetar med barn ute i kommunerna.

Beroende på behovet i kommunen så har Rädda Barnen olika insatser och verktyg för att stötta arbetet för barns trygghet.

I många kommuner som tagit emot barn med trauman efter krig och flykt har Rädda Barnen erbjudit skolorna en utbildning i hur vuxna kan förhålla sig till traumatiserade barn för att bli en del av deras läkningsprocess, så kallad traumamedveten omsorg. 

Vi har också varit ute i skolor tillsammans med polis och
socialtjänst och pratat med eleverna om deras rättigheter, med särskilt fokus på rätten att inte utsättas för våld. Verksamheten som kallas Det handlar om kärlek, fokuserar på rätten att vara kär i den man vill och tar upp de begränsningar som uppstår i en hederskultur. 

Vi har ett fokus på skolorna, det är den arena där barn vistas den största delen av dagen, men vi arbetar också mot övergrepp och mobbning i föreningslivet.

Många kommuner har ett nära samarbete med Rädda Barnen för att erbjuda föreningslivet möjlighet att skapa rutiner och strukturer för att minska risken för att barn utsätts för övergrepp och kränkningar. Vi kallar verksamheten High Five.

När vi följer upp året som gått så ser vi att vi har skapat resultat för barn i samarbete med kommunerna. Nu vill vi jobba närmare med fler kommuner, välfärdsföretag och föreningar för att tillsammans skapa en trygghet för barnen på alla arenor där våld förekommer.
Rädda Barnen arbetar mot våld på alla de arenor som bilden visar.

[1] Landberg Å, Jansson, S. Jernbro, C. (2017). Våld löser inget- sammanfattning av en nationell kartläggning av våld mot barn. 2017. Utgiven av Allmänna Barnhuset, i Stockholm.