Traumamedveten omsorg, förståelse och läkning

Barn med traumatiska erfarenheter finns i våra skolor, förskolor och fritidsverksamheter, i familjehem och idrottsföreningar. I alla dessa sammanhang finns också vuxna som är viktiga för läkningsprocessen. Rädda Barnens utbildning i traumamedveten omsorg TMO, ger kunskap, verktyg och inte minst hopp.

Det var givande återblickar i ens vardag! Jag fick mycket nytt att reflektera över.

Barn och unga kan traumatiseras av olika orsaker. Krig och flykt kanske är det vi kommer att tänka på först, men våld i hemmet, psykisk ohälsa i familjen och svåra vårdnadstvister kan också leda till traumarelaterade symtom och beteenden som är svåra för omgivningen att hantera.

Som vuxen kan man ibland känna att det är lättare att trösta ett barn som gråter än ett barn som kastar stolar, slåss, skriker och är hotfullt. Fastän det kan vara samma känsla som ligger bakom de olika beteendena.

Traumaeffekter visar sig ofta i obegripliga beteenden och känslomässiga svårigheter. Theresia Forsberg jämför med ett isberg: det våldsamma beteendet är det som syns ovanför vattenytan, under ytan finns kanske erfarenheter där barnet lärt sig att hålla vuxna på avstånd. Här kan du som viktig vuxen göra skillnad för barn genom att skapa trygghet, återskapa goda relationer och hjälpa till med nya
copingstrategier.

Barnen har normala reaktioner på onormala händelser.

I snart fem år har Rädda Barnen erbjudit utbildning i TMO till personalgrupper som arbetar nära barn. Utbildningen grundas på forskning som slår fast att en stor del av återhämtningen efter att ha varit med om trauman sker i barnets vardagsmiljö och i relationer med viktiga vuxna.[1] Kunskapen omsätts till praktik genom övningar, reflektion kring filmer och gruppdiskussioner.

Utbildningen kommer påverka och påminna mig om min inställning till barns beteende. Att fokus ska vara på varför och inte vad de gör ”fel”.

Traumamedveten omsorg i Borgholm[2]

En kommun som sedan 2015 tagit emot ett förhållandevis stort antal nyanlända barn och unga är Borgholm på Öland. Genom Skolverkets finansiering har Rädda Barnen kunnat ge personalen redskap att möta de nyanlända barnens behov med utbildning i TMO. Rällaskolans rektor Helena Johansson Stegert kallar det för ett synligt lärande:

Det är så lätt att hamna i att barnet eller föräldrarna är problemet, eller att socialtjänsten inte fungerar. Med strukturen från utbildningen i traumamedveten omsorg blir vi stärkta i att byta strategi och titta på hur vi rent konkret – och ibland med väldigt enkla åtgärder – kan påverka de timmar som barnet är i skolan.

Hon berättar om ett exempel med en pojke på mellanstadiet, som det fanns mycket frustration kring. Efter konsultation bestämde sig den nybildade, lokala elevhälsogruppen för dagliga kom-ihåg: att vara noga med att hälsa på pojken och tilltala honom med namn i korridoren och på raster, liksom att visa extra intresse för hans hobby.

På bara tre veckor blev han mycket lugnare. Det kostade inget, krävde ingen omorganisation eller ens särskilt mycket energi, bara att vi vuxna runt honom hade en gemensam strategi.

Under 2018 fortsatte Rädda Barnen att utbilda landets skolor och genomförde 31 kompetensutvecklingsprogram. Vi testade dessutom en ny utbildning, särskilt riktad mot socialtjänsten och familjehemsvården i fyra kommuner och utbildade familjehemsföräldrar och socialsekreterare i Kungsör, Ystad, Arboga, Köping och Bergsjön utanför Göteborg.

Kommunerna har sett det som mycket positivt att familjehemssekreterare och familjehem har fått möjlighet att mötas och diskutera utifrån ett gemensamt förhållningssätt. De uttrycker att samarbetet, relationerna och förståelsen har ökat. Familjehemmen var särskilt tacksamma för utbildningen.

Vi har sett att utbildning har stärkt gemenskapen mellan socialsekreterare och familjehem.  De säger att de nu fått ett gemensamt språk och förhållningssätt och även konkreta verktyg att använda, vilket känns väldigt fint.

[1] TMO grundar sig på forskning av psykologerna Howard Bath och Diana Boswell från Australien.

[2] Texten om Borgholm baseras på en artikel av journalist Anna Kågström.