GRI-index

Nedan presenteras Rädda Barnens redovisning i ett GRI-index enligt GRI standards i Global Reporting Initiatives riktlinjer, inklusive NGO-branschkomplement enligt GRI NGO G4 Core, samt Rädda Barnens egna områden.

Organisationsprofil

GRI 102-1

Organisationens namn

Rädda Barnen

GRI 102-2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Årsredovisning
GRI 102-3 Lokalisering av organisationens huvudkontor Alvik, Stockholm
GRI 102-4 Länder som organisationen är verksam i Årsredovisning
GRI 102-5 Ägarstruktur och organisationsform Ideell förening. Årsredovisning
GRI 102-6 Marknaden som organisationen är verksam i Årsredovisning
GRI 102-7 Den redovisade organisationens storlek Årsredovisning
GRI 102-8 Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform, anställningsvillkor, region och kön Årsredovisning
GRI 102-9 Organisationens leverantörskedja Hållbarhetsrapport
GRI 102-10 Väsentliga förändringar under redovisningsperioden Årsredovisning
GRI 102-11 Beskrivning av hur organisationen följer Försiktighetsprincipen (Verksamheten är inte till skada för allmänheten, miljön eller framtiden för våra barn) Hållbarhetsrapport
GRI 102-12 Externt utvecklade ekonomiska, miljömässiga och sociala deklarationer, principer eller initiativ som organisationer stödjer FN:s konvention för barnets rättigheter: Årsredovisning. Redovisnings-och värderingsprinciper, K3. 90-konto: Hållbarhetsrapport. FRII:s riktlinjer: Hållbarhetsrapport. Barnrättsprinciper för företag: Hållbarhetsrapport, Principer för humanitära insatser: Hållbarhetsrapport.
GRI 102-13 Medlemskap i organisationer och/eller nationella/internationella lobbyorganisationer Internationella Rädda Barnen: Årsredovisning. Hållbarhetsrapport

Strategi

GRI 102-14 Uttalande från ledningen Årsredovisningen

Etik och integritet

GRI 102-16 Organisationens värderingar och principer Årsredovisningen Hållbarhetsrapport


Styrning

GRI 102-18 Redogörelse för organisationens bolagsstyrelse Årsredovisningen

 

Kommunikation med intressenter

GRI 102-40 Intressentgrupper som organisationen har kontakt med Hållbarhetsrapport
GRI 102-41 Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal RB:s kollektivavtal mellan IDEA och Unionen/Akademikerförbunden gäller inom Sveriges gränser. De som är placerade utanför Sverige omfattas inte av detta kollektivavtal, 38 av 377 personer. Andel ca 90 %.
GRI 102-42 Princip för identifiering och urval av intressenter Hållbarhetsrapport
GRI 102-43 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Hållbarhetsrapport
GRI 102-44 Viktiga områden och frågor som har lyfts via kommunikation med intressenter Hållbarhetsrapport

 

Redovisningspraxis

GRI 102-45 Enheter som inkluderas i organisationens finansiella rapporter Rädda Barnens org nr 802002-8638. Årsredovisning
GRI 102-46 Beskrivning av processen för att definiera redovisningens innehåll och aspektavgränsningar Hållbarhetsrapport
GRI 102-47 Redogörelse för samtliga aspekter som redovisas Hållbarhetsrapport
GRI 103-1 Förklaring till varför frågan är väsentlig och frågans avgränsning Hållbarhetsrapport
GRI 102-48 Redovisa effekten av eventuella revideringar av information som ingår i tidigare redovisningar, och skälen till sådana revideringar nga förändringar jmf med 2017.
GRI 102-49 Väsentliga förändringar som gjorts sedan föregående redovisningsperiod vad gäller omfattning och aspekternas avgränsningar Inga förändringar jmf med 2017.
GRI 102-50 Redovisningsperiod Kalenderår
GRI 102-51 Datum för publicering av den senaste redovisningen 2018-05-23
GRI 102-52 Redovisningscykel Årligen
GRI 102-53 Kontaktperson för frågor angående redovisningen och dess innehåll Helena Lindfors Nybom
GRI 102-55 GRI index GRI index
GRI 102-56 Redogörelse för organisationens policy och tillvägagångssätt för externt bestyrande av redovisningen Revisor lämnar yttrande enligt FARs rekommendation RevR 12 Revisorns yttrande om den lagstadgade hållbarhetsrapporten.