Det här styr vårt hållbarhetsarbete

Ett strategiskt arbete mot målen

Styrdokument

Rädda Barnens etiska riktlinjer gäller för alla, både anställda, konsulter och ideellt aktiva som verkar på uppdrag av Rädda Barnen, och alla skriver på ett avtal om att de tagit del av riktlinjerna. Detta för att säkerställa att vår verksamhet utförs i enlighet med vår etiska värdegrund.

Det styrdokument som allra bäst tydliggör vårt ansvar för och vårt förhållningssätt till barn är policyn mot övergrepp och utnyttjande av barn. Vi måste göra allt vad vi kan för att barn inte far illa – varken fysiskt eller psykiskt – i den verksamhet vi bedriver. Vi måste vara en trygg och säker organisation för barn.

Uppföljning

Rädda Barnen arbetar med styrning och uppföljning för att tydligt kunna redovisa:

  • att pengarna används effektivt,
  • att medlen inte försvinner på vägen,
  • att verksamheten når de mål som riksmötet har fattat beslut om.

Vi försöker hela tiden effektivisera och kvalitetssäkra vårt arbete för att verksamheten ska bli bättre. I våra analyser tar vi alltid hänsyn till den information vi får från barn. Vi säkrar att varje projekt återkopplas enligt givarnas krav och organisationens behov av verksamhetsutveckling.

Påverkansarbete

Vi ser även att våra insatser för att påverka beslutsfattare är ett av våra viktigaste verktyg för att få till stånd förändringar för barn. Det ska kosta att inte ha ett barnrättighetsperspektiv i sina politiska beslut!

Vi redovisar:

  • Tryggare tillsammans (Child Safeguarding)
  • etiska riktlinjer och krav på leverantörer och förvaltare
  • uppföljning och utvärdering
  • verktyg för att påverka.