Förord

Fotot föreställer Eglantyne Jebb, Save the Childrens grundare.

2021 var ännu ett år då pandemin behöll sitt grepp om världen, om oss människor och våra samhällen. Ett år av pandemieffekter då vardagen fortfarande inte såg ut som den brukade. Ett år då ideella organisationer behövdes mer än någonsin. För en medlemsorganisation som Rädda Barnen, som bygger på gemenskap och möten med människor och framför allt möten med barn, var restriktionerna i samhället en utmaning. Trots detta infann sig en slags ny normalitet, då vi anpassat oss till det rådande läget. De digitala arbetsformerna var ett naturligt måste och vi hittade nya konstruktiva sätt för att mötas, att genomföra verksamheter och att säkra ett barnrättsperspektiv inom samhällsdebatten.

Även om det svenska samhället sakta öppnades upp i slutet av året var pandemin långt ifrån över globalt sett. De flesta av världens länder har inte kunnat skydda sina befolkningar och ekonomier med stödpaket på det sätt som vi har kunnat göra här i Sverige. Under året såg vi hur konsekvenser som ökade klyftor och fattigdom drabbade barn i form av bland annat hunger, minskad skolgång, ökad barnadödlighet och fler barnäktenskap. Tyvärr är det ofta samma länder och samma barn som drabbas hårdast av såväl pandemin som klimatkrisen och av krig och konflikt.

Vårt arbete med att ingen ska lämnas utanför, att säkerställa rättigheterna för de barn som lever i störst utsatthet, har aldrig varit viktigare men kanske heller aldrig svårare. Utdragna nedstängningar av samhället och skolor har en stor påverkan på barn och ungas psykiska hälsa. Bristande grundskoleutbildning bidrar i sin tur till en förlorad generation som riskerar att inte kunna ta sig ur extrem fattigdom. En jämlik tillgång till utbildning är en av de viktigaste förutsättningarna för att säkra goda uppväxtvillkor för barn runtom i världen. Nedstängningar har också ofta inskränkt utrymmet för civilsamhällesorganisationer att agera. Vi har sett en oroande trend, där mer auktoritära regimer använder coronaviruset som en av flera ursäkter för att begränsa organisations- och yttrandefrihet ytterligare. Rädda Barnens lokala samarbetspartners världen över tvingas agera i allt mer svårnavigerade miljöer, där påverkansarbete för barns rättigheter riskerar att ses som ett hot mot makten.

Trots detta är vi djupt imponerade av och stolta över hur vi tillsammans med partners hittat sätt att fortsätta vårt arbete med att förbättra barns rättigheter kring alla dessa frågor. Runtom i världen såg vi även hur krig och konflikter fick fruktansvärda konsekvenser för alla barn som varje dag vaknar upp i en krigszon men också för människor tusentals mil ifrån konfliktzonen. Ett tydligt exempel är hur höga priser på mat och drivmedel riskerar att utlösa den värsta hungersituationen som vi sett i modern tid och som redan drabbar miljontals barn och unga i framför allt östra Afrika. Förutom att bistå på plats har vi också återkommande lyft frågan om varför hunger uppstår och vikten av förebyggande insatser inför våra politiker.

Krig, konflikt, klimatkris och pandemi har gjort biståndet viktigare än på länge och som global rörelse har vi sett oroande tendenser till att länder skurit ner sitt bistånd. Vi har därför varit glada över att den svenska regeringen under 2021 levde upp till sitt åtagande om att en hundradel av våra gemensamma inkomster ska gå till bistånd. Men för att det ska göra nytta behöver biståndet gå till de som mest behöver det. Vi för en kontinuerlig dialog med beslutsfattare och regeringen för att stärka barnrättsperspektivet i Sveriges utrikes- och biståndspolitik och våra partners finns i sin tur på plats i mottagarländer för att utkräva ansvar och se till att biståndspengar främjar barns rättigheter och inte försvinner i korruption. Samarbetet över gränserna blir allt viktigare.

I juni antog EU en barngaranti för att bekämpa barnfattigdom och exkludering. En garanti som ska ge ett minimiskydd för alla barn i EU och som Rädda Barnen initierade och arbetade fram tillsammans med EU-kommissionen. Ett arbete vi är oerhört stolta över. Nu är det upp till Sveriges regering att se till att barngarantin blir verklighet även i Sverige, ett arbete vi försöker påverka i rätt riktning bland annat utifrån vår femtonde barnfattigdomsrapport som återigen bekräftade att barnfattigdomen fortfarande är alltför utbrett i vårt land. I Sverige löpte vårt arbete på för de barn som lever i störst utsatthet: barn i migration, barn som utsätts för våld och barn i socioekonomisk utsatthet. Samtidigt höjde vi blicken och såg parallella utmaningar, som klimatförändringarnas konsekvenser – det enskilt största hotet mot barns rättigheter. Hanteringen av den krisen är en avgörande framtidsfråga för alla barn.

Ett viktigt verktyg är den tunga och minst sagt oroande klimatrapport, framtagen i samarbete med klimatforskare i Bryssel, som vi släppte under hösten. Ett annat sätt är vår rådgivande roll i Auroramålet, där ungdomar i samarbete med jurister, psykologer och forskare bildar opinion för att svenska staten ska agera mer kraftfullt mot klimatförändringarna. Rädda Barnen ska finnas på plats där barnen och ungdomarna är, och där klimatarbetet är en viktig del. Att utveckla framtidens fältassistent i spelvärlden är en annan. Den digitala fältassistenten ska finnas på plats i ungas digitala miljöer dygnet runt för att upptäcka, kontakta och ge stöd till barn och unga som far illa eller uppvisar riskbeteende på nätet. Inkludering och delaktighet är nyckelord för vårt arbete med barns rättigheter. Men alla barn i Sverige har inte samma förutsättningar.

Vi vill ge alla barn samma möjligheter att växa. För oss är det avgörande att mångfald och icke-diskriminering genomsyrar allt vårt arbete i samtliga delar av organisationen, från den enskilda medarbetaren och medlemmen, till lokalföreningarna och distrikten, till kansliet. Därför genomförde vi också en övergripande jämlikhetsgranskning för att noga granska oss som organisation. I slutet av året antog organisationen nya strategier för de tre kommande åren både inom den globala rörelsen och på nationell nivå.

De synkroniserade strategierna genomsyras av tanken om ett Rädda Barnen. Vi ska, som Sveriges största självständiga barnrättsorganisation, fortsätta förvalta kraften som finns i att vara nytänkande, ihärdiga och modiga – och självklart alltid utgå från barnens röster och vad som ger störst effekt för barn. Rädda Barnen ska fortsätta vara en trygghet för barnen och vårt jobb för att göra barnkonventionen verklig för alla barn fortsätter – oavsett vad världen går genom. Ett stort tack till alla fantastiska medlemmar, givare, partners, volontärer och medarbetare som möjliggör vårt viktiga arbete.

Här och nu för framtiden.

Helena Thybell
Generalsekreterare

Jens Orback
Ordförande