"Med hjälp av Rädda Barnen kan vi bättre mäta hållbarhetsinsatserna"

Apoteket samarbetar med Rädda Barnen i katastrofinsatser och genom satsningen På Lika Villkor. Inom På Lika Villkor arbetar Rädda Barnen med en rad partners för att minska diskriminering av barn i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. Med djupa kunskaper om läkemedel och bred lokal närvaro är Apoteket en viktig partner i att arbeta för att förbättra folkhälsan.

På Lika Villkor är Rädda Barnens satsning för att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomisk utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. I satsningen arbetar man utifrån en samverkansmodell, som innebär att flera aktörer går ihop och samlar kraft kring utmaningar inom exempelvis hälsa, utbildning och arbete. Företag, kommuner, barn och unga involveras för att skapa en inkluderande dialog.

Apoteket ser ökade folkhälsoklyftor som ett stort samhällsproblem och adresserar denna fråga genom att engagera sig i På Lika Villkor. Anna Rogmark, hållbarhetschef på Apoteket, berättar om vad Apoteket kan spela för roll i att förbättra folkhälsan i socioekonomiskt utsatta områden.

- Apoteket finns tillgängliga på många platser i Sverige och vi har givetvis stor kompetens på hälsoområdet. Vi kan komma med kunskaper om vad Apoteket faktiskt kan bidra med och vilken roll vi spelar i samhället. Bland annat informerar vi om hur läkemedel tas på bästa sätt och hur man kan jobba förebyggande med sina levnadsvanor för att undvika en läkemedelsbehandling längre fram i livet.

- Vi ser att det finns kunskapsluckor i hur vård-Sverige ser ut, vilka som har rätt till sjukvård och så vidare. Apoteksbranschen är dessutom under ständig förändring och det är kanske inte helt självklart för alla vad det är man kan få hjälp med hos Apoteket. Numera kan man exempelvis även vaccinera sig på våra apotek. Ibland kan det vara svårt att komma i kontakt med vårdcentral och i vissa fall kan vi avlasta vården genom det utbud och de kunskaper som vi erbjuder.

Apoteket har inom ramen för På Lika Villkor bland annat arrangerat föräldraforum i socioekonomiskt utsatta områden för att informera om dessa frågor. Man har involverat lokala apotek och på så sätt byggt relationer i närområdet samt skapat engagemang bland medarbetare.

- Vi startade upp arbetet i På Lika Villkor med att lyssna in vilka behov som fanns i områdena. Vi genomförde enkäter för att fånga upp prioriterade frågeställningar och har sedan anordnat föräldraforum på dessa teman. Genom föräldraforum når vi barn genom deras föräldrar och skapar förutsättningar för dem att ta hand om sina barns hälsa på bästa sätt, förklarar Anna Rogmark.

Samarbetspartners

I satsningen På Lika Villkor samarbetar vi med flera företag från olika branscher som bidrar med sina expertkompetenser för att åstadkomma engagemang och samhällsförändring. Dessa är:
Accenture
Apoteket
IKANO Group
IKEA 
Skandia

- Denna satsning ger oss också möjligheten att engagera våra medarbetare lokalt. Våra medarbetare är födda i 87 olika länder och talar tillsammans 55 språk. Läkemedel kan vara känsligt att tala om så detta är väldigt värdefullt när man ska ut och träffa föräldrar och informera.

Anna Rogmark ser På Lika Villkor, och dess samverkansmodell och verktyg för mätning, som ett bra sätt att adressera stora samhällsfrågor.

- Vi har ett nära samarbete med Rädda Barnen kring deras katastrofarbete, men så ville vi även utveckla Apoteket och våra möjligheter att bistå i samhället i Sverige. På Lika Villkor är ett nytt sätt att angripa samhällsutmaningar tillsammans med andra partners och jag är övertygad om att vi gynnas av att samarbeta. På Apoteket har vi lagt mycket resurser på att hitta ett bra verktyg för att följa upp sociala hållbarhetsinsatser. Många projekt är ju på kort sikt bra men inom På Lika Villkor har det utvecklats ett verktyg för att följa upp samhällsinsatsen på riktigt. Den här typen av projektutvärderingsmodell är mycket tilltalande för oss. Med hjälp av den här satsningen kan vi mäta våra hållbarhetsmål på ett ännu bättre sätt.

Bli partner i På Lika Villkor

Kontakta oss