"Genom satsningen På Lika Villkor kan företag skapa verklig skillnad"

Intervju med Lena Hök, Skandia:

Lena Hök Skandia

Lena Hök är hållbarhetschef på Skandia som länge har arbetat tillsammans med Rädda Barnen för att bidra till att barn i Sverige får en trygg uppväxt och en bra start i livet. Bland annat är Lena Hök en del av styrgruppen för Rädda Barnens satsning På Lika Villkor, och har varit central i utvecklingen av ett nytt förhållningssätt till resultatmätning.

Skandia är ett av sju företag som samarbetar med Rädda Barnen kring På Lika Villkor – en satsning för att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomisk utsatta områden i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge. I satsningen arbetar man utifrån en samverkansmodell, som innebär att flera aktörer går ihop och samlar kraft kring utmaningar inom exempelvis hälsa, utbildning och arbete. Företag, kommuner, barn och unga involveras för att skapa en inkluderande dialog.

En stor utmaning när det gäller satsningar inom sociala frågor är att det är svårt att mäta resultat och se om de insatser som görs innebär en faktisk och långvarig skillnad. Denna utmaning har kommit att bli en hjärtefråga för Lena Hök, som varit central i att tillsammans med Rädda Barnen utveckla ett nytt ramverk för effektmätning.

- När man är många olika aktörer som vill göra positiv skillnad är det viktigt att komma överens om vilka nyckelfaktorer det rör sig om. Vad är egentligen värdefullt när man exempelvis vill förbättra människor hälsa? Utan att veta vad man egentligen vill uppnå kan insatserna visserligen vara godhjärtade, men riskerar att bli kortsiktiga och inte särskilt effektiva. Med en korrekt mätning kan vi uppnå gemensam effekt på riktigt, säger Lena Hök.

I sociala hållbarhetsinsatser är det vanligt att man mäter värdet utifrån en aktivitetsnivå, exempelvis hur många unga som fått tillgång till en fritidsgård. Men detta sätt att mäta är inte tillräckligt, enligt Lena Hök.

- När det gäller miljömässig hållbarhet är vi vana vid att kunna mäta absoluta värden, såsom graden av försurning i en sjö. Men när det gäller social hållbarhet är det inte riktigt lika enkelt. Det gäller att hitta ett sätt att mäta som visar vad man faktiskt har uppnått och hur långt på vägen vi har kommit, inte bara att något har gjorts. Det handlar om att se vilken skillnad en viss insats gör för individen i långa loppet. Tillgång till fritidsgård eller stöd i att skriva CV är bra, men vad innebär det egentligen för personens möjligheter att få arbete och känns sig trygg och inkluderad i samhället?

- Att kunna mäta och arbeta utifrån faktiska resultat är resurseffektivt, då det minskar det mänskliga lidandet på en individnivå men även kostnaderna för samhället. Det är det som är syftet med effektmätning, fortsätter Lena Hök.

Skandia har länge jobbat med social hållbarhet, och i partnerskap med Rädda Barnen har man haft möjlighet att utveckla ramverket för effektmätning och ta arbetet ett steg längre.

- Rädda Barnen har ett gediget och långsiktigt engagemang som är absolut avgörande för att kunna göra skillnad. Genom Rädda Barnens initiativ På Lika Villkor kan olika aktörer samlas och bidra med kunskap. Organisationens regionala och nationella närvaro skapar de förutsättningar som behövs för att genomföra detta arbete. Och räckvidden ute i världen möjliggör internationell användning av ramverket, något som jag ser stor potential i, berättar Lena Hök.

Lena Hök hoppas att fler företag engagerar sig i På Lika Villkor.

- Jag ser På Lika Villkor som en samlingspunkt och bjuder in fler företag att dela med sig av sin kraft och att vara med på resan. Dessa frågor är livsavgörande; det handlar om människors hälsa, möjlighet till utbildning, arbete och delaktighet i samhället. Genom På Lika Villkor kan företag skapa verklig skillnad för individer och för samhället. Man får inte glömma att bortom siffror och strukturer finns människor, och för varje människa som vi kan stötta har vi gjort värdefull skillnad, avslutar Lena Hök.