Vår framtida organisering

Vid riksmötet i september 2020, klubbades det igenom en proposition som syftade till att utreda medlemsrörelsens organisation och ekonomi, samt en motion som syftade till att särskilt se över organisationsstrukturen på regional nivå.

I oktober 2020 tillsattes enligt beslutet en grupp bestående av fem representanter från distrikt och lokalföreningar, fyra representanter från riksstyrelsen samt en representant från Rädda Barnens Ungdomsförbund, kallad samordningsgruppen. Personer från kansliet deltar också i gruppens utredningsarbete.

Samordningsgruppen består av:

Resurspersoner från kansliet:

Maria Frisk, Caroline Thunved, Sara Stigzelius och Patrik Schröder.

Ta fram ett förslag till ny organisation

Utredningens syfte är att ta fram ett förslag till en ny organisation som tydligare kan bidra till att Rädda Barnen blir en större, starkare och mer relevant barnrättsaktör där barn och ungas rättigheter och delaktighet är det centrala.

Genom en demokratisk grund och en transparent verksamhet ser vi till att Rädda Barnen blir en starkare folkrörelse. Samtidigt blir vi en inkluderande och flexibel organisation som bidrar till att förverkliga visionen ”att göra barnkonventionen verklig för varje barn”. 

 För att uppnå syftet utgår utredningen från följande teman:   

  • Ett Rädda Barnen – en gemensam identitet och kultur av att vara ”Räddabarnare” där alla delar samverkar och vi alla vill arbeta. Där allas bästa förmågor tas tillvara och som bygger på vår önskan om att göra skillnad, vara delaktiga och känna tillit.   
  • Organisation – en struktur (organisation och stadgar) där medlemsorganisationen har ett löpande demokratisk inflytande som ger möjligheter att verka som ett Rädda Barnen lokalt, nationellt och internationellt.  
  • Inkludering – en transparent organisation med stor mångfald där barn och ungas delaktighet är i fokus.   
  • Finansiering – en ekonomisk struktur som möjliggör vår vision. 
  • Engagemang – det är enkelt att engagera sig i Rädda Barnen.   
  • Förutsättningar – vad kansliet i framtiden ska stödja medlemsrörelsen med, samt hur medlemsrörelsen ska vara involverad i beslut som tas på regional nivå. Detta ska göras utifrån erfarenheter om hur tjänstemannaorganisationen idag är organiserad.

Rapport med förslag på ny organisation

Slutresultatet är en rapport som innehåller ett förslag på ny organisation och ett förslag på nya reviderade stadgar som läggs fram till riksstyrelsen i februari 2022. Rapporten och förslag till nya stadgar kommer därefter leda till en eller flera propositioner som läggs fram till riksmötet 2022.

Hör gärna av er om ni har några frågor eller vill bjuda in någon från samordningsgruppen – vi ser framemot spännande, utmanande och inspirerande samtal under det kommande året!

Fyra faser

Utredningens arbete är indelat i fyra faser, se filmen nedan för mer information om de olika faserna.

Fler filmade webbinarier att titta på

Här kan du titta på webbinariet om Vägar till ideellt arbete, Vad vet forskningen om engagemang, inkludering och organisering?

Här kan du titta på det andra webbinariet Vad vet forskningen om att utveckla och stärka ideella organisationer och nätverk?

Här hittar du det tredje och sista webbinariet, Vad vet forskningen om att öka inkluderingen i ideella organisationer och nätverk? Sammanställning och föreläsning om svensk och internationell forskning av docent Lisa Kings, Södertörns högskola.

Delrapport klar

Organisationsutredningens delrapport 1.0 klar. Läs den här.

Delrapport 2.0 klar

Delrapport 2.0 möjligheter och vägval inom organisationsutredningen, är nu färdig. Du hittar den här.

Delrapport 3.0 klar

Läs Delrapport 3.0 

Karta medlemskap och aktiva

Här finns en karta över lokalföreningarna med medlemskap och aktiva.

Sammanställning av diskussioner kring delrapport 2

Här hittar du en sammanställning av diskussioner kring delrapport 2.

Inför Verksamhetskonferensen

Här hittar du dokumentet Inför Verksamhetskonferensen från 18 november.