Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld

3 november 2015

Sammanfattning: Yttrande över SOU 2015:55 ”Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck”.

Rädda Barnen har lämnat in sitt remissvar till slutbetänkandet av utredningen som ska föreslå en nationell mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck SOU 2015:55. Rädda Barnen välkomnar utredningen och hoppas att denna kan bidra till att komma till rätta med de allvarliga brister som finns i det stöd samhället ger till våldsutsatta barn och vuxna.

Utredningens uppdrag har handlat om att utvärdera genomförda insatser inom området, analysera behovet av kunskapsspridning och erfarenhetsutbyten inom befintlig myndighetsstruktur samt utarbeta en nationell strategi. Rädda Barnen har framfört kritik mot utredningsdirektivet och den avgränsning som medför att barn som upplever eller utsätts för våld inte specifikt omfattas som målgrupp. Rädda Barnen anser att målet med att ta fram en nationell strategi som ska syfta till att öka effektiviteten, kvaliteten och långsiktigheten i framtida insatser på området, inte kan uppnås utan att också involvera barnens situation, behov, rättigheter och inverkan i processer som rör våld i nära relation.

Det är därför glädjande att utredningen, trots denna avgränsning i uppdraget, valt att involvera målgruppen barn som berörs av mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.

När det gäller området som rör Nationell styrning, organisering, samordning och uppföljning tillstyrker Rädda Barnen förslaget om att Länsstyrelserna ska ha ett fortsatt ansvar för det förebyggande arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Rädda Barnen vill även betona vikten av att alla Länsstyrelser har utvecklingsmedel att fördela, samt att det finns en Länssamordnare i varje län. Detta för att staten ska kunna erbjuda alla berörda barn ett rättighetsbaserat och likvärdigt stöd och skydd.

Rädda Barnen välkomnar att det tidiga våldsförebyggande arbetet ska uppmärksammas och prioriteras. Dock saknar vi fokus och konkreta förslag. Alla myndigheter och verksamheter behöver ha ett tydligt ansvar och mandat att arbeta med det våldsförebyggande arbetet. För att förebygga och förhindra våld behövs en samverkan mellan olika samhälleliga aktörer inklusive mellan civilsamhällets aktörer och den offentliga sektorn. Detta för att eftersträva en samlad kompetens och att de insatser som erbjuds inom respektive kommun är likvärdiga oavsett var i landet man befinner sig.

Läs hela remissyttrandet.

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Organisationsnr: 802002-8638

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Stöd via telefon, chatt och mail.

Här finns information om Orostelefonen, Stödlinjen för ensamkommande barn och unga, stödchatten "Kärleken är fri" och Föräldratelefonen.

Våra partners