Kompetensutvecklingsprogram i TMO

Ett program som fördjupar kunskapen om och stärker implementeringen av TMO.

Syfte med Kompetensutvecklingsprogram i TMO
Ett kompetensutvecklingsprogram (KUP) i TMO ger viktiga vuxna en chans att göra varaktig skillnad i utsatta barns och ungas liv. Rädda Barnen har med implementeringsforskning som grund utvecklat ett KUP i Traumamedveten omsorg. Målet med KUP är att utveckla viktiga vuxnas förmåga att bemöta barn och unga med ett traumamedvetet förhållningssätt samt möjliggöra implementering av TMO på arbetsplatsen. Ett kompetensutvecklingsprogram inleds alltid med Rädda Barnens grundutbildning i TMO som innefattar två heldagar. Utöver grundutbildningen innehåller kompetensutvecklingsprogrammet följande:

Ur innehållet

Inledande möte

Vid det inledande mötet deltar chefer och andra viktiga vuxna som är nyckelpersoner i organisationen. En dialog förs kring förväntningar, villkor, förutsättningar för implementering. Det är en möjlighet för chefer att träffa Rädda Barnens utbildare och att beskriva sina verksamheter, lyfta fram idéer och ställa frågor. Mötet är 1h.

Utbildning av TMO-ambassadörer
Chefen utser ett antal personer som utbildas till TMO-ambassadörer. En TMO-ambassadörs uppdrag är att levandegöra TMO på arbetsplatsen i syfte att bidra till en reell implementering av TMO. Med stöd av Rädda Barnens utbildare tränas TMO-ambassadörer till att tillsammans med sina kolleger leda konsultationer i TMO. Efter avslutat KUP bjuds TMO-ambassadörer in till Rädda Barnens digitala nätverksplattform, där det finns möjlighet att ta del av information, utbyta erfarenheter samt följa spridning och utveckling av TMO runt om i Sverige. Utbildningen är 2h. 

Konsultationsmodellen i TMO
Rädda Barnens konsultationsmodell i TMOutgår från de tre pelarna inom TMO; trygghet, relation och coping. Vi använder metaforen av isberget liksom modellen toleransfönstret och fokuserar på hur du på ett konkret sätt som viktig vuxen kan göra skillnad under den tid du träffar barnet. Konsultation är en form av handledning som är klientcentrerad och där man övar metod. Alla deltagare möts vid tre tillfällen och tränar konsultationsmodellen TMO i praktiken. Varje konsultationstillfälle är 2 h.

Föreläsning i Empatitrötthet
Föreläsningen belyser och förklarar begreppet empatitrötthet samt lyfter de skyddsfaktorer som förebygger empatitrötthet; på individ- och gruppnivå, på arbetsplatsen och i professionella nätverk. Fokus ligger på hur du som viktig vuxen kan bibehålla din empatiska förmåga för att göra skillnad för barn och unga i utsatta livssituationer.

Utvärdering
De olika stegen utvärderas löpande under kompetensutvecklingsprogrammet, vilket ger chefer och ledning möjlighet att följa hur deltagarna uppfattar utbildningen och ett stöd i implementeringsarbetet.

Avslutande möte 
Vid det avslutande mötet deltar chefer, nyckelpersoner och TMO-ambassadörer. Fokus ligger på att upprätta en konkret och långsiktig handlingsplan för implementering av TMO som förhållningssätt på arbetsplatsen. Mötet är 2h.

TMO-Boost
Ungefär sex månader efter att ha avslutat kompetensutvecklingsprogrammet ges samtliga som deltagit i KUP möjlighet att under en heldag ta del av ny kunskap utifrån aktuell forskning, liksom att diskutera och fördjupa arbetet med TMO.

För vem?
Viktiga vuxna som i sin vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar. Dessa viktiga vuxna ingår i en arbetsgrupp som tillsammans bestämt sig för att implementera TMO i verksamheten. Detta genom att stärka förmågan att bemöta barn och unga med ett traumamedvetet förhållningssätt.

Hur?
Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Kompetensutvecklingsprogrammet löper vanligtvis över ett halvår och avslutas med en TMO-boost ett halvår efter avslutat program. 
Antal deltagare: 15-35 personer.

Pris
För mer information och bokning hör av er till infoTMO@rb.se.

 

Föreläsning och workshop för socialtjänst och familjehem

Inom ramen för Kompetensutvecklingsprogrammet i TMO har Rädda Barnen möjlighet att erbjuda en heldagsworkshop i TMO som är särskilt utvecklad för socialtjänst och familjehem. 

Syfte med workshop för socialtjänst och familjehem
Heldagsworkshopen i TMO syftar till att skapa ett gemensamt förhållningssätt för socialtjänst och familjehem i arbetet gällande placerade barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar.

Ur innehållet
Föreläsning i TMO ger en kort teoretisk introduktion i traumaförståelse, såsom kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Föreläsningen belyser även de beteendemässiga och emotionella svårigheter som barn och unga som utsatts för trauma och svåra påfrestningar kan få. Kunskapen om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner, både under föreläsningen och i den efterföljande workshopen. Workshopen leds av familjehemssekreterare med stöd av Rädda Barnens utbildare och har fokus på att implementera konsultationsmodellen TMO i praktiken.

För vem?
Viktiga vuxna som i sitt arbete och vardag möter barn och unga med erfarenhet av traumatiska upplevelser och som utsatts för olika former av svåra påfrestningar. Heldagsworkshopen i TMO riktar sig till socialtjänst och familjehem som har uppdrag av socialtjänsten.

Hur?
Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Utbildningen pågår under en heldag. Socialtjänst och familjehem deltar hela dagen,
Antal deltagare: Minst 10 personer.

Pris
För mer information och bokning hör av er till infoTMO@rb.se.

Kompetensutvecklingsprogram

Kontakta oss för bokning