Utbildning i Traumamedveten omsorg (TMO)

Utbildning som höjer kunskapen om trauma så professionella bättre kan förstå och bemöta utsatta barn och unga.

Alla vuxna har möjlighet att hjälpa ett barn att återhämta sig efter ett trauma. I barnets vardagsmiljö är trygga och positiva relationer till viktiga vuxna avgörande. Detta handlar om traumamedveten omsorg (TMO).

Syfte med utbildningen

Utbildning i TMO ger viktiga vuxna kunskap om trauma så de kan bemöta barn och unga som varit med om svåra påfrestningar och trauma med ett traumamedvetet förhållningssätt.

Ur innehållet

Rädda Barnens grundutbildning i TMO ger en teoretisk grund i traumaförståelse, samt kunskap om hur ett barns hjärna, hälsa och utveckling påverkas av trauma. Med hjälp av en grundläggande traumaförståelse kan vuxna förstå och svara på barn och ungas behov på ett sätt som skapar upplevd trygghet, positiva relationer och goda copingstrategier. Detta främjar barn och ungas läkning och återhämtning efter svåra händelser. Under utbildningen visas exempel på hur traumaeffekter ofta resulterar i beteendemässiga och känslomässiga svårigheter.

TMO utgår från tre pelare: Trygghet, Relation och Coping.

Kunskapen om TMO fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner.

För vem?

Viktiga vuxna som i sitt arbete möter barn och unga som varit med om svåra påfrestningar och trauma.

Hur?

Utbildningen äger rum under två dagar. Samtliga deltagare får en arbetsbok i TMO samt ett intyg efter avslutad utbildning

Aktuella datum för grundutbildning i TMO

 

Öppen utbildning

Örebro 8, 9 oktober kl. 09:00-16:00
Utbildningen äger rum under två heldagar


För familjehem

Göteborg 1, 15, 29 oktober kl. 16:30-20:15
Utbildningen äger rum under tre kvällar


Malmö 12, 29 november kl. 09:00-16:00
Utbildningen äger rum under två heldagar


Pris
4800:- exkl. moms per person.

 

För mer information och anmälan till utbildningen

Rädda Barnens TMO-verksamhet, infoTMO@rb.se.