TMO-F

Utbildning som ger kunskap om trauma till familjehemsföräldrar

Barn som placeras i familjehem har i olika grad erfarenhet av omsorgssvikt, stress och trauma. Målet med denna utbildning är att ge familjehemsföräldrar mer kunskap om hur trauma påverkar barn. Med kunskap får familjehemsföräldrar bättre förutsättningar att hjälpa barn att hantera sina traumarelaterade behov genom att möta barn på ett traumamedvetet förhållningssätt.

TMO-F är en utbildning där familjehemsföräldrar även lär känna sig själva och de utmaningar som det innebär att vara familjehemsförälder. Utbildningen lägger större vikt vid attityder, värderingar och förståelse än specifika metoder.

Läs mer om och boka utbildning i TMO-F på Rädda Barnen Välfärds hemsida. 

Ur innehållet i utbildning i TMO-F

Utbildning i TMO-F ger en teoretisk grund i traumaförståelse liksom kunskap om hur ett barns hjärna, känslor, beteende, hälsa och utveckling påverkas av erfarenheter av trauma och svåra påfrestningar.

Familjehemsföräldrar får med sig hur de kan hjälpa barn att återhämta sig och läka efter att ha utsatts för trauma och svåra påfrestningar och vad det innebär att som familjehemsförälder vara barnets företrädare. Vikten av egenomsorg för familjehemsföräldrar gås igenom.

Kunskapen om Traumamedveten omsorg fördjupas och tillämpas praktiskt genom övningar, gemensamma reflektioner och gruppdiskussioner.

För vem?

Familjehemsföräldrar och jourhemsföräldrar som har uppdrag via socialtjänsten, deras handläggare och verksamhetsansvarig.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till er arbetsplats. TMO-F går också att boka digitalt. Deltagare för under utbildningen arbetsblad inom varje utbildningsmoment som syftar till att omsätta teori till praktik. Samtliga deltagare får ett intyg efter avslutad utbildning.

Familjehemsföräldrar och jourhemsföräldrar deltar tillsammans med handläggare; familjehemssekreterare, barnhandläggare och socialsekreterare kopplade till de familjehem och jourhem som går utbildningen. Deltagande sker vid samtliga utbildningstillfällen.

Antal deltagare: Max 30 deltagare varav 15 till 18 familjehems- och jourhemsföräldrar och resterande deltagare som arbetar inom Socialtjänsten kopplat till deltagande familje-hem och jourhem.

Längd: Utbildningen sker vid 6 tillfällen. Totalt 21 timmars utbildningstid

Upplägg TMO-F

  • Första tillfället är en heldag (6h)

  • Övriga fem tillfällen är på 3h vardera.

Pris

För mer information och bokning klicka på knappen nedan