Utbildning i Barnkonventionen - Strategi för implementering av barnets rättigheter

Utbildning som ger kunskap om hur barnets rättigheter kan vara en del av verksamheters alla delar; planering, implementering och uppföljning.

Den 1 januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Det innebär att barnets rättigheter behöver införlivas och synliggöras i samtliga delar och processer av en verksamhet; planering, implementering och uppföljning på kort och lång sikt.

Att säkerställa att barnets perspektiv och rättigheter genomsyrar en verksamhet kräver att strategiska nyckelpersoner och chefer liksom medarbetare har kunskap om barnets rättigheter, samt planerar och prioriterar resurser för att möjliggöra att barnets rättigheter efterlevs i praktiken.

Syfte med utbildningen

Deltagare får kunskap om hur barnrättsarbetet kan införlivas i verksamhetens alla delar och processer från planering, till implementering och uppföljning samt bekanta sig med metoder som kan tillämpas samt diskutera möjligheter och utmaningar i verksamheten.

Ur innehållet

  • Teoretisk kunskap kring framgångsfaktorer för implementering av Barnets rättigheter i en verksamhet eller kommun
  • Olika metoder för strategiskt barnrättsarbete med fokus på implementering och uppföljning
  • Lärande kring andra verksamheters praktiska exempel
  • Koppling till lagstiftning, staters ansvar för att införliva barnets rättigheter och vad detta innebär för det nationella, regionala och kommunala barnrättsarbetet  
  • Praktisk tillämpning i form av kartläggning av den egna verksamhetens möjligheter och utmaningar. Deltagaren ges möjlighet att med övriga deltagare diskutera fram en handlingsplan utifrån det fortsatta barnrättsarbetet i den egna verksamheten.

För vem?

Alla personer med strategiskt ansvar för implementering av barns rättigheter; ex. barnrättsstrateger/-samordnare, verksamhets-/enhetschefer, revisorer, projektledare, och politiker.  

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Deltagaren får ett intyg efter avslutad utbildning. Utbildningen pågår under en halvdag.

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.  

Pris?

18 000 SEK exklusive moms /halvdagsutbildning