خط تلفونی معلوماتی موُسسه حمایه اطفال

En pojke som pratar i telefon

آیا شما به کشور سویدن مھاجرت نموده اید؟ ( درخواست پناهندگی) داده اید؟ آیا شما جوان هستید؟ و یا والدین (پدر و مادر) هستید؟ آیا شما به شخصیکه همرایتان صحبت کند نیاز دارید؟ با ما در تماس شوید!

با ما تماس بگیرید

انتخاب در دست شماست، شما میتوانید خود را معرفی نماید ویا کاملاً همانند یک شخص ناشناس با ما در تماس شوید. این به این معنی است که شما ضرورت به گفتن اسم و معرفی خود ندارید. شما هر وقت خواسته باشید میتوانید تماس تلیفونی را تمام کنید.

این کاملاً مربوط شماست که در مربوط کدام موضوع میخواهید با ما حرف بزنید، مثلاً در مورد اینکه در حال حاضر چی احساس میکنید، و یا دوست دارید مکتب بروید و یا در خانه باشید.

به شماره ۷۷۸۸۲۰ - ۰۲۰۰ با ما در تماس شوید. تماس به شماره فوق کاملاً رایگان و بدون هزینه است.

موُسسه حمایه اطفال موُسسه دفاع از حقوق اطفال بوده. ما از اطفال و نوجوانان نیز حمایت میکنیم. همکاران ما به تماس تلفونی شما جواب میدهند و با شما کمک مشاورت میکنند.

لسان های مختلف

ششما میتوانید با لسان سوئدی، دری و انگلیسی با ما در تماس شوید. 
ما همچنین به زبان پشتو جواب میدهیم.