Så här jobbar vi på rädda barnen med Stopp! Min kropp!

Rädda Barnens tjänstemän och ideellt engagerade jobbar tillsammans för att så många barn som möjligt ska få ta del av Stopp! Min kropp!. Vårt gemensamma arbete bygger på olika typer av arbetsinsatser, till exempel konferenser och påverkanskampanjer.

Rädda Barnens tjänstemän och ideellt engagerade sprider Stopp! Min kropp! bland annat genom konferenser och påverkansarbete, där de lokala sammanhangen avgör vad som passar bäst. Målgruppen för konferenserna är främst personal från lågstadieskolor i en kommun/distrikt. Även andra viktiga aktörer som möter barn kan bjudas in, exempelvis socialtjänsten eller BUP. Vi försöker också påverka genom media med lokala pressupplägg.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuel­la övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Stora delar av vårt arbete är anpassat så att det kan användas lokalt på orter där Rädda Barnen finns. Där försöker vi etablera samverkan med tillexempel bibliotek som vill använda våra böcker. Vi jobbar för att företag och andra viktiga aktörer i näringslivet ska finnas med i ett gemensamt ansvar för att så många barn som möjligt ska få ta del av Stopp! Min kropp! Vi försöker befinna oss lokalt nära skolan där vi vill bidra till förutsättningar för lärare att prata mer med barn om kroppens privata delar, gränser och sexuella övergrepp  i sin undervisning.

Vill du arbeta med Stopp! Min kropp!-materialet?

Vill du engagera dig genom Rädda Barnen eller är aktiv i en organisation som vill samarbeta kring Stopp min kropp! kan du vända dig till oss för mer information om hur just du kan göra.

Region nord: infonord@rb.se

Region syd: infosyd@rb.se

Region öst: infoost@rb.se

Region väst: infovast@rb.se

Det är aldrig barnets ansvar att stoppa kränkningar och övergrepp

Syftet med allt som görs kring ”Stopp! Min kropp!” är att göra ämnet mer pratbart för barn och vuxna. Att barn ska förstå vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de ska veta att de alltid kan prata med en vuxen vid behov.

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp tror vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp.

Materialet syftar inte till att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp. Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet hoppas Rädda Barnen att vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också medvetandegöra för barn vad de får och inte får göra mot varandra.