Barnfattigdom i Sverige

Tusentals barn lever i ekonomisk utsatthet i Sverige idag. Här har vi samlat frågor och svar om barnfattigdom.

Enligt artikel 27 i barnkonventionen har alla barn rätt till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling. Ändå lever tusentals barn i ekonomisk utsatthet i Sverige idag. Här har vi samlat frågor och svar om barnfattigdom.

Vad är barnfattigdom?

Barnfattigdom i Sverige innebär att ens familj har svårt att få pengarna att räcka till nödvändiga utgifter. För barnet leder det till en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa. Det innebär också en ökad risk för dåliga skolresultat och ger sämre möjligheter till en meningsfull fritid. Att inte kunna delta i sociala sammanhang med jämnåriga kompisar ökar i sin tur risken för social exkludering. Till sist kan osäkra boendeförhållanden vara såväl en orsak som en konsekvens av barnfattigdom.

Hur vanligt är barnfattigdom i Sverige?

Rädda Barnens mått utgår ifrån en strikt, närmast absolut, definition av barnfattigdom: att man inte har råd att täcka de allra nödvändigaste utgifterna. Utifrån vårt mått lever ungefär vart tionde barn i familjer som är ekonomiskt utsatta, vilket betyder cirka 200 000 barn i Sverige. De lever antingen i hushåll med försörjningsstöd, vilket är samhällets yttersta skyddsnät för att klara de nödvändigaste levnadsomkostnaderna, och/eller har låg inkomststandard. Källa: Barnfattigdom i Sverige – Årsrapport 2021. 

Vilka barn drabbas mest av barnfattigdom?

Den ökade ekonomiska ojämlikheten drabbar framför allt familjer med de lägsta inkomsterna som haft liten eller ingen ekonomisk utveckling. Barn till ensamstående mammor har idag en fem gånger högre fattigdomsrisk än barn som växer upp med sammanboende föräldrar. Barn med utländsk bakgrund har en sju gånger högre fattigdomsrisk än barn med svensk bakgrund. Källa: Barnfattigdom i Sverige – Årsrapport 2021. 

Vad är ekonomisk utsatthet

Rädda Barnens mått på ekonomisk utsatthet består av två delmått: låg inkomststandard och försörjningsstöd.

Vad är låg inkomststandard?

Låg inkomststandard är statistiska centralbyråns (SCB:s) absoluta mått på att man inte har inkomster för att täcka de nödvändigaste levnadsomkostnaderna såsom hyra, mat och kläder. Den bygger på försörjningsstödets nivå från 1986 och boendekostnad.

Vad är försörjningsstöd?

Försörjningsstöd består av två delar. 1) Riksnormen som ska täcka kostnader för livsmedel, kläder, skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa samt dagstidning och telefon. 2) Hyra, el, hemförsäkring etc.

Vad är relativ ekonomisk utsatthet?

Relativ ekonomisk utsatthet mäts i relation till medianinkomsten. Låg ekonomisk standard avser den del av befolkningen som har en disponibel inkomst (per konsumtionsenhet) som är lägre än 60 procent av medianinkomsten. Hög ekonomisk standard definieras av en inkomst som är minst 200 procent av medianinkomsten. I Sverige lever 19 % av alla barn i familjer med låg ekonomisk standard. Samma mått används också av EU för att mäta fattigdomsrisk ”at risk of poverty”.

Höj rösten! Var med och se till att barn blir hörda och tagna på allvar.

Bli medlem

 

Jag tänker på vår situation rätt ofta även på lektioner och så och då försvinner jag i väg i tanken och så missar jag vad de har pratat om, så ibland hänger jag inte med i skolarbetet på grund av vår situation.