Så kan du hjälpa barn som utsätts för våld

I Sverige har vi en lag som säger att föräldrar och andra vuxna inte får slå ett barn. Trots det har nästan vart sjunde barn någon gång blivit slaget av en vuxen. Vi på Rädda Barnen kämpar för att alla barn ska få växa upp utan att bli utsatta för våld.

Barnmisshandel förekommer i alla socialgrupper, på landsbygden såväl i storstäderna, i svenskfödda familjer och i familjer som invandrat från ett annat land. De minsta barnen, från nyfödd upp till nio år, är ofta de mest utsatta och de fall som är svårast att upptäcka. Den misstänkte är oftast en nära anhörig.

Barnmisshandel får allvarliga följder 

Orsakerna till att en förälder slår sitt barn kan vara många; trötthet, stress, dålig ekonomi, psykisk sjukdom, "besvärliga" barn, vuxna som missbrukar sin makt och hanterar sin vuxenroll fel. Dessa orsaker kan vara en förklaring – men duger aldrig någonsin som ursäkt.

Oavsett om ett barn misshandlas fysiskt, psykiskt, försummas eller kränks så ger det ofta allvarliga känslomässiga och psykiska skador. Självbild, självkänsla, intellektuell utveckling, social kompetens och förutsättningar för nära relationer – allt påverkas.

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling

Barnpsykologerna på Rädda Barnens Centrum stöd och behandling har lång erfarenhet av att ge stöd och behandling till barn som upplevt våld och övergrepp. Många av barnen de möter har varit med om svåra traumatiska upplevelser och kan ha svårt att lita på vuxna.

De får hjälp att prata om det som hänt med trygga vuxna och hitta strategier för att läka och kunna se framåt. Psykologernas möten med barn ger också värdefull kunskap och erfarenheter som vi använder för att driva opinion och påverka beslutsfattare att göra det bättre för barn.

Tillsammans kan vi stoppa våld mot barn 

Vi på Rädda Barnen kämpar för att samhället ska agera för att motverka alla former av våld och övergrepp mot barn.

Det måste finnas förebyggande insatser för att förhindra att barn utsätts för våld samt ett välutvecklat socialt skyddsnät inom såväl rättsväsende som socialtjänst.

Barnahus - anpassat stöd till barn som utsatts för brott

Vi arbetar också för att stärka barnets ställning i rättsprocessen. Vi driver till exempel att Barnahus ska finnas på alla ställen i landet.

I Barnahus samverkar de myndigheter som behöver ha kontakt med ett barn som utsatts för övergrepp under samma tak. De utreder brottet mot barnet och vilka behov barnet har i en gemensam, barnanpassad lokal för att följderna av brottet ska bli så lindriga som möjligt för barnet.

Handbok när du är orolig för ett barn

Ladda ned gratis!

Alla vuxna har ett viktigt ansvar

Det är oerhört viktigt att vuxna tar ansvar för den situation utsatta barn befinner sig i. Det kan göras genom stöd till barnet, hela familjen eller genom att slå larm till polis eller socialtjänst. Det kan också handla om att man som förälder söker hjälp för att förändra sitt beteende.

Ta alltid din oro för ett barn på allvar

Du som vuxen bör alltid ta din oro för ett barn på stort allvar. Du behöver inte veta säkert om barnet varit med om något, det räcker med att du fått se eller höra något som tyder på att barnet far illa. Vanliga signaler om att något är fel kan vara att barn drar sig undan, visar ilska, skadar sig själva, ofta har magont eller huvudvärk. Det kan också vara så att barn lever med våld i sin vardag utan att visa några synliga tecken alls.

Om ett barn berättar eller skickar signaler måste du agera och göra en orosanmälan till Socialtjänsten. Ett tidigt ingripande kan stoppa mycket lidande och hjälpa till att bryta destruktiva beteenden i en familj.

Varningstecken

Barn uttrycker sin utsatthet på olika sätt. Därför är det bra att du som vuxen känner till ur barn som inte mår bra och som far illa kan reagera.

VANLIGA TECKEN PÅ ATT BARN INTE MÅR BRA:
• Barnets beteende förändras på ett negativt sätt.
• Barnet drar sig undan.
• Barnet har svårt att lita på andra.
• Barnet provocerar andra.
• Barnet skadar sig själv eller andra.
• Barnet gör sönder saker.
• Barnet/tonåringen missbrukar alkohol eller droger.

VANLIGA FYSISKA TECKEN PÅ UTSATTHET:
• Barnet har blåmärken och rodnader på kroppen.
• Barnet är smutsigt.
• Barnet saknar lämplig klädsel för årstiden.
• Barnet har kroppsliga besvär, som huvudvärk
och magont.
• Barnet är trött och hängigt.