Ung röst 2022: Barn och ungas röster om sina rättigheter

Under hösten och vintern 2021 svarade nära 8 000 barn och unga i Sverige på frågan om hur de upplever att deras rättigheter enligt barnkonventionen fungerar inom områdena inflytande, skola och fritid, trygghet och hälsa samt framtidstro.

Målet med Ung röst är att bidra till en bättre bild av hur barn och unga själva upplever att deras rättigheter tillgodoses och fungerar i vardagen. Enligt barnkonventionen – som sedan 2020 gäller som svensk lag – har barn rätt att komma till tals i alla frågor som berör dem.

En mängd politiska frågor som diskuteras berör i hög grad barn och unga såsom skolan, fritid, miljön och det offentliga rummet. Ändå är det skrämmande tyst om vad barn och unga har för åsikter i dessa frågor. Därför har vi på Rädda Barnen gjort denna undersökning – och fått reda på hur nära 8.000 barn och unga i åldern 12, 14, och 16 har det idag, vilka frågor som är viktiga för dem och vad de har för förslag på förbättringar.

Läs hela rapporten här!

Ladda ned rapporten

Sammanfattning

I korthet visar rapporten att:

  • Barn växer upp med ojämlika livsvillkor. Barn med utländsk bakgrund, barn som lever i områden där barnfattigdomen är högre än i genomsnittet, och barn till ensamstående föräldrar vittnar om större utsatthet, oro, och hinder för att deras rättigheter ska tillgodoses inom flera frågor.
  • De som identifierar sig som annat än tjej eller kille, vilket är 2% av de som svarat, är mer utsatta och oroliga över sin livssituation och får mer sällan det stöd som de behöver.
  • Barn vill göra sin röst hörd och vara med när saker bestäms, men hela 67% tror att politiker och beslutsfattare sällan eller aldrig lyssnar på barns åsikter. Tre av fyra av de som har svarat valde att skriva egna förslag till politikerna, där ungefär hälften tog upp miljö och klimat och en av åtta tog upp skolfrågor. Andra viktiga frågor (för 2 av 3 barn) är lika rättigheter mellan killar och tjejer, barns hälsa och mående, och antirasism.

Våra rekommendationer till politiker

Utifrån resultaten av Ung Röst vill Rädda Barnen rikta följande uppmaningar till politiker på såväl statlig, regional som kommunal nivå.

Förverkliga Barnkonventionen som svensk lag

Ett av syftena med att göra Barnkonventionen till svensk lag var att barn skulle få uttrycka sina åsikter och delta i alla ärenden och beslut som rör dem. Ung röst visar att vi fortfarande har en lång väg att gå för att leva upp till detta, på alla nivåer i samhället.

Visa barn och unga att deras åsikter är viktiga

Politiker på alla nivåer bör regelbundet och systematiskt undersöka vilka frågor och ämnen som är viktiga för barn, och systematiskt säkerställa att barn är involverade i beslut som berör dem.

Lev upp till Sveriges åtaganden i Agenda 2030

Många frågor och svar i Ung röst kan relateras till mål i Agenda 2030. Vi vill att beslutsfattare på alla nivåer tar fram konkreta handlingsplaner för att uppnå dem. Vi vill särskilt lyfta fyra områden:

  1. Barnfattigdomen ska halveras till 2030
  2. Våld mot barn ska bekämpas
  3. Alla barn ska ha rätt till en likvärdig skola av hög kvalité som kompenserar utifrån alla barns olika förutsättningar.
  4. Klimatåtgärder ska utgå ifrån barnets bästa och barn ska ha få möjlighet att vara delaktiga för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och forma lösningar för klimatanpassning.

Säkerställ att alla barn behandlas likvärdigt

Vi ser i Ung röst att barn och unga som identifierar sig som annat än tjej eller kille, barn med utländsk bakgrund och barn som bor i områden med socioekonomiska utmaningar, upplever en större utsatthet, oro och fler kränkningar av sina rättigheter. Det är dags att på allvar ta in dessa upplevelser i åtgärder och beslut, samt systematiskt säkerställa att deras rättigheter tillgodoses.

Rapporten skickad till FN:s barnrättskommitté

Frågorna i Ung röst utgår från Barnkonventionen och delvis från den kritik som Sverige fått av FN:s barnrättskommitté i Genève. Resultatet från Ung röst har även sänts till FN:s barnrättskommitté och är ett viktigt underlag när de granskar hur Sverige lever upp till barnkonventionen. Vår förhoppning är också att Ung röst tas på allvar av beslutsfattare på alla nivåer och andra som påverkar barns uppväxtvillkor och att barn och ungas röster ska leda till handling.

Ung Röst 2022 i media

Nyhetsmorgon TV4 (20/06/2022) – Idil Mohamud från Rädda Barnens Tjejforum i Angered och Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell diskuterade barns delaktighet och inflytande.