Grundutbildning i Barnkonventionen

Utbildning som ger grundläggande kunskap om Barnkonventionen och barns rättigheter i praktiken.

I januari 2020 blev Barnkonventionen svensk lag. Det innebär att alla verksamheter som berör barn, direkt eller indirekt, behöver ha kunskap om och tillämpa barnets rättigheter i praktiken.

Rädda Barnen erbjuder en grundutbildning i Barnkonventionen vilken ger deltagare förståelse för innebörden av Barnkonventionen samt grundläggande kunskap om hur artiklar och grundprinciper i Barnkonventionen kan användas i det dagliga arbetet.

Syfte med utbildningen

Rädda Barnens grundutbildning i Barnkonventionen ger deltagare insyn i Barnkonventionens framväxt och status. Målet är att deltagare efter avslutad utbildning har med sig grundläggande kunskap om Barnkonventionens artiklar och därmed barnets rättigheter.

Deltagare får reflektera kring barnsyn samt viktiga perspektiv att ha med sig i det fortsatta barnrättsarbetet. Bland annat får deltagare bekanta sig med grundprinciperna i Barnkonventionen; artikel 2 (icke-diskriminering), artikel 3 (barnets bästa), artikel 6 (rätten till liv och utveckling samt artikel 12 (rätten till delaktighet och inflytande). Deltagare får en ökad förståelse för hur barnets rättigheter samt ett barnrättsperspektiv kan tillämpas i det dagliga arbetet.

Ur innehållet

  • Introduktion till barnrättsperspektivet
  • Barnkonventionens innehåll och tolkning
  • Diskussion utifrån artiklar i Barnkonventionen i förhållande till den egna verksamheten. Vad innebär barnets bästa och att inta ett barnperspektiv?
  • Egna attityder och värderingar om barn. Vad har vi med oss för tankar och känslor och hur styr det vårt handlande?
  • Deltagare ges exempel på hur verksamheter arbetar med Barnkonventionen i Sverige för att lära sig vilka framgångsfaktorer som finns

För vem?

Alla yrkesgrupper som arbetar direkt eller indirekt med barn inom kommuner, myndigheter, regioner, företag och organisationer.

Hur?

Rädda Barnens utbildare kommer till arbetsplatsen. Deltagaren får ett intyg efter avslutad utbildning. Utbildningen pågår under en halvdag.

Antal deltagare: Minst 15 personer max 35 personer.

Pris?

18 000 SEK exklusive moms / halvdagsutbildning.

Aktuella datum: Grundutbildning Barnkonventionen

Grundutbildning i Barnkonventionen

Inga aktuella utbildningsdatum inbokade för tillfället. 

Utbildningstid: kl 09.00-12.00

Bokning sker direkt på hemsidan via aktuell bokningsknapp

Digital grundutbildning i Barnkonventionen 14 april 2021

Boka din plats!

1 okt kl. 13.30-16.30

Anmäl dig!