Vi jobbar långsiktigt för barns rättigheter

Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år. Vi är experter på barns rättigheter och behov och vår långsiktiga, hållbara arbetsmetod ger resultat. Varje dag gör vi världen lite bättre för barn.

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi fokuserar på hållbara insatser. Och vi har kraften och den kunskap som krävs för att på riktigt göra både akuta och långsiktiga förändringar i barns liv.

I Sverige och 117 andra länder arbetar vi målmedvetet för att utveckla människors egen vilja att påverka och förändra sina livsvillkor. Våra insatser leder till att många barn varaktigt får det bättre och att barn och unga får större inflytande över sina liv. Här och nu förändrar vi barns liv. För att rädda barnen är att rädda världen.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Kämpar för barns rättigheter

Vi arbetar för att alla barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till enligt Barnkonventionen. Bestämmelserna i den lägger grunden för hela vår verksamhet och vi gör vad vi kan för att alla vuxna ska respektera barns rättigheter. Vår vision är att göra Barnkonventionen verklig för varje barn. 

Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige, vilket är en seger för det tålmodiga opinionsarbete som vi drivit tillsammans med andra barnrättsorganisationer. Vi ger oss inte förrän Barnkonventionen är genomförd i praktiken i alla världens länder. 

Alltid redo i krig och katastrofer 

Eftersom vi finns på plats i 118 länder är vi alltid redo när krig och katastrofer drabbar barnen. Inom 72 timmar kan våra katastrofteam vara på plats för att skydda barn och rädda liv – och vi stannar alltid kvar så länge barnen behöver oss.

När situationen har stabiliserats är vi med och bygger upp samhället igen och ser till att barnen får tillbaka sin skola, sin hälsa och sin vardag. Barnen och deras rättigheter är vår högsta prioritet.

Agerar självständigt och flexibelt

I och med att vi är en självständig organisation som är politiskt och religiöst obunden, får vi ofta tillträde till utsatta områden där andra inte får komma in. Det gör att vi, till skillnad från andra, kan agera mer snabbfotat och flexibelt där vi gör mest nytta för barn – i Sverige och runt om i världen. Och där och när det behövs, samarbetar vi med andra för att få långsiktigt hållbar effekt i våra insatser.

Samarbetar alltid med lokala aktörer

Vi arbetar alltid i nära samarbete med andra. Till exempel med civilsamhälle, akademi, företag, kommuner och myndigheter. Partnerskap med det lokala civila samhället är en grundsten i vårt arbete, både i Sverie och internationellt.

Vi tar vara på den lokala kompetensen i varje lamd och den erfarenhet och resurser som finns hos våra samarbetspartners. Och vi ser till att de får rätt kunskap och metoder för att säkra den framtida tillvaron för barnen och deras familjer. 

På så sätt blir de förbättringar vi gör långsiktiga och vår närvaro så småningom överflödig. Genom att stärka kapacitet och ägarskap lokalt skapar vi ännu bättre förutsättningar för långsiktiga och hållbara resultat för barn.

Samlar kunskap och utvecklar nya metoder

Vi har jobbat i över hundra år och vi vet vad som krävs för att skapa bestående förändring för barn som lever i utsatta situationer. Vi bygger upp en kunskapsbas genom att samla fakta, samarbeta med forskare och dokumentera våra erfarenheter. Samtidigt utvecklar och testar vi hela tiden nya metoder och hållbara lösningar på barns problem.

Lyssnar på barnen

Att barnen är delaktiga i vad vi gör och att de får mer inflytande i frågor som rör deras liv och vardag är en central del i vår metod och vårt arbete. Vi arbetar tillsammans med barnen, lyssnar på deras egna berättelser och analyserar de problem som står i deras väg. För barnen är nyckeln till framtiden. 

Påverkar beslutsfattare

Alla länder som har skrivit under FN:s Barnkonvention har åtagit sig att prioritera barnen i alla viktiga beslut. I Sverige och över hela världen ställer vi krav på regeringar och myndigheter för att de ska hålla vad de lovat.

Vi påverkar beslutsfattare och för en dialog i alla sammanhang där barns rättigheter behöver lyftas och prioriteras. Och det ger resultat. Makthavare lyssnar på oss. Budgetar ändras och lagar stiftas. Sakta men säkert bygger vi en tryggare värld och ger barn en ljusare framtid.

Är barnens röst i samhället

Rädda Barnen står alltid på barnens sida – överallt i världen där barns behov och rättigheter måste försvaras. Vi väcker debatt, bildar opinion och skriver lagförslag för att stärka barns rättsliga skydd.

Vi bidrog till exempel till att Sverige blev det första landet i världen att införa ett totalförbud mot barnaga 1979. Och vi var mycket aktiva i tillkomsten av Barnkonventionen och till att den nu äntligen är lag i Sverige. Vi kommer fortsätta att ge barns röster utrymme och vara barnens röst när de inte själva kan göra sin röst hörd.

Sprider kunskap

Genom att öka kunskapen om barns rättigheter vill vi skapa engagemang och få fler att omsätta Barnkonventionen i praktiken. Vi sprider vår expertkunskap och erfarenhet till dem som har inflytande över barns livsvillkor, som till exempel lärare, föräldrar och socialarbetare.

Finns där barnen behöver oss som mest

Under de senaste årtiondena har världen gjort stora framsteg för att förbättra barns situation. Men framgångarna är mycket ojämnt fördelade och det finns en risk att vi lämnar många barn på efterkälken – för att de är fattiga eller diskriminerade. Eller för att de bor i områden som ofta drabbas av naturkatastrofer och på avlägsna platser som är svåra att nå.

Det är just här hos världens fattigaste och mest utsatta barn, som vi på Rädda Barnen har valt att koncentrera våra insatser. Där barnen behöver oss som mest – där finns vi. 

Har lokalföreningar över hela Sverige

Även här hemma i Sverige arbetar vi för att barn som far illa ska få en trygg uppväxt på lika villkor. Barnkonventionen följs inte alltid och vi kämpar på olka sätt för att den ska tas på allvar. 

I nästan alla landets kommuner har vi lokalföreningar där våra medlemmar arbetar aktivt för att för att skydda barn mot våld, diskriminering och utanförskap. De ger bland annat nyanlända barn ett bra mottagande och arbetar även med att kartlägga utanförskap på sin ort, utbildar tjänstemän i barns rättigheter, bjuder in till samtal, försöker synas i media och nätverkar med andra aktörer.

Samlar in pengar

Vi är helt beroende av din och andras vilja att hjälpa till. Det är tack vare ert engagemang som vi kan fortsätta kämpa för att alla barn ska överleva och få en trygg barndom. Tillsammans har vi under de senaste åren kunnat göra större framsteg för barnen än någonsin. Tack.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare

Vad är Barnkonventionen?

Den 20 november 1989 är en historisk dag för världens alla barn. Då antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter.

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter. Rätt att leva och utvecklas. Rätt att växa upp i trygghet och skyddas mot övergrepp. Rätt att ge uttryck för sina åsikter i frågor som berör dem och rätt att bli respekterade för vad de tycker och tänker. Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

De länder som anslutit sig till Barnkonventionen har åtagit sig att utnyttja sina tillgängliga resurser maximalt för att tillgodose barns rättigheter. I september 2017 var det bara ett enda land i världen som ännu inte anslutit sig till Barnkonventionen - USA.