Barnkonventionen och barns rättigheter

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter och är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för barnen. Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Barnkonventionen är FN:s konvention om barns mänskliga rättigheter och antogs 20 november 1989 av FN:s generalförsamling. Alla jordens länder utom USA har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen om barnets rättigheter.

De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen, har lovat att de ska använda alla resurser de har för att uppfylla den. Rädda Barnens uppgift är att påverka länder så att de verkligen gör det.

Hjälp oss hjälpa barnen!

Bli månadsgivare

Vad står det i Barnkonventionen?

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen.

De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.

Målarbok om barns rättigheter

Målarbok om Barnkonventionen

I målarboken "Det här är dina rättigheter" kan barn på ett lekfullt sätt lära sig sina rättigheter enligt barnkonventionen genom att fylla i målarbilder.

Ladda ned nu

Vem kontrollerar att staterna gör det de ska?

De stater som har förbundit sig till att följa Barnkonventionen måste lämna in skriftliga rapporter vart femte år till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Rapporterna ska visa vad staten har gjort för att förverkliga Barnkonventionen.

Kommittén diskuterar sedan med representanter från statens regering och ger rekommendationer om saker som bör förbättras.

Rädda Barnen skriver alltid en alternativ rapport där vi ger vår syn på hur konventionen efterlevs i Sverige. Vi stöder också organisationer och nätverk i andra länder att skriva alternativa rapporter till FN-kommittén.

Frivilligorganisationer och andra viktiga aktörer i samhället har en viktig roll att bevaka att stater tar sitt ansvar och följer Barnkonventionen. Rädda Barnen stöttar lokala och nationella organisationer i det arbetet.