Barnkonventionen och barns rättigheter

Barnkonventionen är bestämmelser om särskilda rättigheter för barn. Den är ett viktigt hjälpmedel i vårt arbete för att ge barn en trygg uppväxt och en ljusare framtid.

Vi arbetar för att alla barn i hela världen ska få skydd, stöd och den barndom som de har rätt till enligt FN:s konvention om barnets rättigheter, eller Barnkonventionen som den ofta kallas. Bestämmelserna i den är grunden för hela vårt arbete och vi gör vad vi kan för att alla vuxna ska respektera barns rättigheter. Vår vision är att göra Barnkonventionen verklig för varje barn. 

 

Stöd barns rättigheter!

Bli månadsgivare

Barnkonventionen är nu lag i Sverige

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och i många länder världen över firas därför World Children´s Day, eller Barnkonventionens dag, just den här dagen.

Alla världens länder utom USA har valt att att skriva under konventionen och förbinda sig att förverkliga den. Dessa stater har lovat att de ska använda alla resurser de har för att tillgodose barns rättigheter. Rädda Barnens uppgift är att påverka länder så att de verkligen gör vad de åtagit sig. Det är alla barns själv­klara rätt att få sina grund­lägg­ande behov och rättig­heter till­godo­sedda.

Sedan den 1 januari 2020 är Barnkonventionen lag i Sverige.

Vår vision är att göra Barnkonventionen verklig för varje barn

Vad står det i Barnkonventionen?

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn upp till 18 år har samma rättigheter.

Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen.

De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.

Barnkonventionens dag den 20 november

Den 20 november är det Barnkonventionens dag, eller World Children’s Day som den heter internationellt. För oss på Rädda Barnen är World Children´s Day en dag som på många sätt är som alla andra. Då vi fortsätter kämpa för att göra tillvaron bättre för barn som flyr över hotfulla hav, är otrygga i sina egna hem och saknar en skola att gå till. 

Men det är också barnkonventionens födelsedag. En dag då vi sätter extra fokus på barns rättigheter. Då medlemsrörelser världen över sprider budskapet om barns rättigheter ända in i riksdagshus, parlament och kongresser. Det är en dag som riktar strålkastarljuset på barnrättsfrågor, då du kan vara med och föra barns talan i fikarum, vid middagsbord och i kommentarsfält.

Vem kontrollerar att staterna gör det de ska?

De stater som har förbundit sig att följa Barnkonventionen måste lämna in skriftliga rapporter vart femte år till FN:s kommitté för barnets rättigheter. Rapporterna ska visa vad staten har gjort för att förverkliga Barnkonventionen.

Kommittén diskuterar sedan med representanter från statens regering och ger rekommendationer om vad som bör förbättras.

Rädda Barnen skriver alltid en alternativ rapport där vi ger vår syn på hur konventionen efterlevs i Sverige. Vi stöder och uppmanar också organisationer och nätverk i andra länder att skriva alternativa rapporter till FN-kommittén.

Ideella organisationer och andra viktiga aktörer i samhället har en viktig roll när det gäller att bevaka att stater tar sitt ansvar och följer Barnkonventionen. Rädda Barnen stöttar lokala och nationella organisationer i det arbetet.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare