Tryggare Tillsammans

Som världens ledande barnrättsorganisation har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att säkerställa en trygg och säker verksamhet för barn har vi skapat Tryggare Tillsammans - utbildning, policys, rutiner och metoder.

Som barnrättskämpar tar vi ansvar för att fråga, se, prata med barn om det som är svårt. Genom att agera när vi ser brister och incidenter i vår och andras verksamheter bidrar vi till att fler barn får möjlighet att känna sig trygga där de är.

Tryggare Tillsammans är en del av Rädda Barnens globala arbete kring Child Safeguarding. Inom Child Safeguarding finns ett regelverk och en ambition som alla medlemsländer och Internationella Rädda Barnen strävar mot.

Som ett led i detta arbete arbetar vi med Tryggare Tillsammans som innefattar policy, riktlinjer och rutiner men lika viktigt är att vi har en kultur där vi är öppna för att se brister och göra något åt dem. Alla som på något sätt representerar Rädda Barnen omfattas av Tryggare Tillsammans. Vi i Rädda Barnen ska göra allt som står i vår makt för att verksamheten ska vara trygg och säker för barn.

Rädda Barnens verktyg

Tryggare Tillsammans handlar om att öka medvetenheten kring risker, arbeta förebyggande, att rapportera när vi ser brister och incidenter i vår verksamhet samt agera när något barn far illa eller när oro finns kring ett barn. Som stöd i detta arbete finns primärt webbutbildningen Tryggare Tillsammans och Policyn Tryggare Tillsammans – en trygg och säker verksamhet för barn.

Gör utbildningen Tryggare Tillsammans

Är du medlem eller engagerad i Rädda Barnens verksamhet? Gör webbutbildningen Tryggare Tillsammans så får du även diplom och godkännandeförklaring. Genomförd utbildning är en förutsättning för att kunna driva verksamhet för barn.

Vill du veta mer om hur du kan använda Tryggare Tillsammans i ditt företag eller din organisation, hör av dig till childsafeguarding@rb.se

För dig i andra organisationer, företag och samarbetspartners finns också möjlighet att genomföra webbutbildningen Tryggare Tillsammans.

Informationsmaterial

Här kan du ta del av olika material som används i våra olika verksamheter för barn. De ger dig som nyfiken medmänniska och aktiv medlem vägledning för mötet med barn.

• Tryggare Tillsammans – tankar och tips
• Trygga Vuxna Trygga Barn
• Tryggare Tillsammans – 6 språk
• Policy och Riskbedömning
Bilaga 1 Incident- och riskrapporteringsformulär
Bilaga 2 Policy - Godkännandeförklaring 
Bilaga 3 Policy - Ansvar i organisationen
• Policy på engelska
• Incident- och riskrapporteringsformulär på engelska

Rapportera om något har hänt

• Incident- och riskrapporteringsformulär

Du kan också använda dig av vår digitala rapporteringskanal: Support: Rädda Barnen Compliance

Mer information om incidentrapportering, tillbudsrapportering, orosanmälan och polisanmälan hittar du i policyn ovan. All rapportering ska ske inom 24 timmar.

Polisens belastningsregister

Här hittar du en blankett  för dig som behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister. Fyll i blanketten och skicka den till polismyndigheten.

Riktlinjer - orosanmälan när barn far illa

I mötet med barn och unga i vårt direktstödsarbete, kan vi få information som gör att vi känner oro för att ett specifikt barn far illa i barnets hem eller närmiljö. Vi har som medlemmar och medmänniskor ansvar för att agera när vi känner oro för ett barn. Riktlinje för orosanmälan när barn far illa beskriver hur vi ska agera när vi känner oro för ett barn.

Här hittar du Riktlinjer för orosanmälan när barn far illa

Mall orosanmälan socialtjänst (utskriftsvänlig)

Inspireras

Tryggare Tillsammans är ett en policy, utbildning och riktlinjer. Men lika stor del handlar om förhållningssätt, kultur och attityder. Tryggare Tillsammans är en lärande process. Där Rädda Barnen och andra aktörer alltid kan bli bättre på att skapa trygga rum och miljöer för barn.

Här finns exempel på inspirationsmaterial.

Stärk barnens röst!

Bli medlem nu