Vi skyddar barn i Sverige mot våld och övergrepp

Mycket tyder på att de barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp, lider i det tysta och upplever att de lagar och rättigheter som finns, inte gäller dem. Vi på Rädda Barnen kämpar här och nu för att alla barn i Sverige ska få växa upp utan att bli utsatta för våld och övergrepp.

Alla barn i Sverige har rätt till en trygg uppväxt, fri från våld och övergrepp. Men så ser tyvärr inte verkligheten ut. Alltför många barn är rädda varje dag. De utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar – både i verkligheten och på nätet. Många barn lever farligt i våldbejakande miljöer eller under hedersrelaterat våld och förtryck. Andra utsätts för risker på grund av att deras grundläggande behov försummas.

Vi på Rädda Barnen kämpar för varje barns rätt till en trygg uppväxt. Det gör vi genom att ge barn och viktiga vuxna kunskap om vad våld är och vilka rättigheter barn har. Vi uppmärksammar barn i otrygga situationer och erbjuder skydd, stöd och behandling. Vi vill att man ska våga prata om våld och att barn ska veta att de kan vända sig till vuxna. Vi är alltid på barnens sida.

Var med och ge barn en trygg uppväxt!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för skydda barn i Sverige mot våld och övergrepp?

Vi arbetar både förebyggande och med direkta insatser för att stoppa våld mot barn. 

  • Vi sprider kunskap till vuxna. Vi föreläser, utbildar och tar fram vägledningar till vuxna som arbetar med barn. Vi arbetar tillsammans med idrottsföreningar för att skapa en trygg och inkluderande fritid utan kränkningar och sexuella övergrepp. Med hjälp av Stopp! Min kropp! sprider vi kunskap till förskolor och skolor för att de tidigt ska börja prata med barn om kroppen, känslor, integritet och samtycke.
  • Vi sprider kunskap till barn. Vi lär barn att prata om svåra ämnen, om vilka rättigheter de har och vart de kan vända sig för att få hjälp. Vi sprider kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck genom att anordna skolveckor, tillsammans med exempelvis polisen, socialtjänst och aktörer inom civilsamhället.
  • Skapar trygga platser för barn. För barn som upplevt våld i sitt hem ordnar vi aktiviteter som ger positiva och läkande upplevelser i en annars svår vardag.
  • Ger stöd och råd till föräldrar och anhöriga. Via den nationella stödlinjen Orostelefonen om radikalisering ger vi råd till anhöriga som är oroliga för att ett barn eller en vuxen rör sig i extremistiska miljöer. Vi ger också föräldrar kunskap om tryggt föräldraskap och ger samtalsstöd till föräldrar som har det tufft.
  • Ger psykologstöd och behandling till barn som varit med om svåra händelser eller befinner sig i otrygga situationer. På Rädda Barnens centrum för stöd och behandling tar vi emot barn och unga som utsatts för våld och övergrepp och hjälper dem att hitta strategier för att läka och kunna se framåt.
  • Rustar vuxna så de kan ge psykologisk första hjälp till barn som varit med om samhällskriser eller allvarliga händelser. Vi skapar barnanpassad krisinformation vid exempelvis terrordåd, skolskjutningar eller rådande pandemi.
  • Utvecklar och ger stöd digitalt. Appen Safe Place är ett komplement till behandling för barn och unga med stark oro. Stödchatten Kärleken är fri finns till för barn och unga som lever under hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Påverkar makthavare. Vi utbildar tjänstemän i barns rättigheter, bjuder in till samtal och nätverkar med andra aktörer. Vi svarar på remisser, träffar politiker och deltar i debatter och expertpaneler. Vi tar dessutom fram rapporter där barns egna röster lyfts för att belysa situationer där samhället brister i sitt stöd till barn utsatta för våld.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare