En trygg idrott och fritid

Vad gör vi om vi en ledare skickat olämpliga sms till ett barn? Vad kan jag säga om ett barn antyder att de blivit utsatt för sexuella övergrepp? Vi behöver fler modiga vuxna som agerar när barn riskerar att fara illa. Här finns tips och råd till dig som är engagerad i en förening och som vill arbeta för en trygg verksamhet för barn.

Rädda Barnen har under många år jobbat för en idrott fri från kränkningar, diskriminering och övergrepp. Vi har mött flera tusen engagerade ledare och stöttat föreningar runt om i hela landet att skapa tydliga rutiner och system för att förebygga, upptäcka och hantera kränkningar, diskriminering och övergrepp.

Genom åren har också många vänt sig direkt till oss för att få stöd och handledning vid misstanke om övergrepp eller när det värsta har häntVår erfarenhet är att det är helt avgörande att ha system och rutiner på plats, samt att det finns kunskap om våld och övergrepp inom föreningen för att verksamheten ska vara trygg för barn.

Stopp! Min kropp! - på fritiden

Ett material för att arbeta med barn om Stopp! Min kropp! på fritiden, till exempel i en idrottsförening eller annan fritidsverksamhet.

Till Stopp! Min kropp! - på fritiden.

Vad behöver en trygg verksamhet?

Med trygg verksamhet menar vi att föreningen har modiga vuxna som:

  • vågar prata om svåra ämnen
  • agerar vid oro för ett barn
  • hanterar situationen när något har hänt
  • underlättar för barn att berätta

Om våld och sexuella övergrepp inom idrotten

Här finns ett informationsblad med tips och råd kring föreningars roll i att förebygga, upptäcka och hantera våld och sexuella övergrepp inom idrotten.

Ladda ned informationsbladet

Vad ska man säga till barnen?

Det viktigaste är att tydliggöra att våld och övergrepp aldrig är barnets fel. Prata med barn och unga om vad som är okej och inte okej, vad vuxna och andra barn inte får göra med deras kroppar. Säkerställ att barn och unga vet var de ska vända sig om något inte känns bra – och att det är helt ok att berätta.

Här finns material och stöd för att prata med barn:

När det finns oro för ett barn i föreningen

Barn i utsatta situationer behöver trygga sammanhang, med vuxna som uppmärksammar och agerar när något inte står rätt till. Men, vad kan man göra vid oro för att ett barn inte mår bra eller på något sätt far illa? Det är viktigt att alltid ta oro för ett barn på allvar.

Ibland kan det vara svårt att veta om ett far far illa eller inte, eller exakt vad som hänt. När ska man egentligen vara orolig? Här behöver du inte vara någon expert – utan utgå från din kännedom om barnet om du är ledare eller en annan viktig vuxen i barnets närhet. Känner du att något inte står rätt till, som gör att du blir orolig – lita på din magkänsla och agera utifrån den.

Gör en plan för att underlätta

Som förening kan ni också förbereda er så att det finns en plan om någon känner oro för ett barn eller om det finns misstanke om våld eller sexuella övergrepp. Här hittar du tips och en mall att fylla i:

Checklista vid oro för ett barn

Vid oro för ett barn

Här hittar du stöd i vad du kan göra för att hjälpa ett barn som du känner oro för.

Läs mer om oro för barn

Att tänka på om ett barn berättar

Ibland berättar barn om saker som kan göra dig orolig. Tänk på att inte lova saker till barnet som du inte kan hålla – exempelvis att du ”inte kommer berätta för någon”. Det är också vanligt att du som vuxen känner att du inte vill svika ett förtroende, genom att exempelvis anmäla till socialtjänsten.

Det är då viktigt att komma ihåg att det är vuxnas ansvar att se till att barn är skyddade, och att vi behöver agera när vi blir oroliga. Risken är annars att ett barn berättar för en vuxen som barnet litar på om en jobbig situation, utan att den vuxna agerar för att skydda. På samma sätt som att du behöver kontakta sjukvården om du är orolig att ett barn brutit foten, behöver du kontakta socialtjänsten om du är orolig över att ett barn kan fara illa.

När ett barn har blivit utsatt

Många föreningar har en genomtänkt värdegrund med policys för hur de vill att verksamheten ska bedrivas för att vara trygg. Trots höga ambitioner och engagerade ledare så förekommer det att barn och unga blir utsatta för övergrepp på olika sätt, både inom och utanför föreningslivet. Du som är engagerad i en fritidsverksamhet är viktig för barnets läkande efter en svår händelse.

Nedan kan du hitta information och råd för hur du kan agera när ett barn blivit utsatt.

När något har hänt

Här kan du hitta stöd för hur du kan agera när ett barn blivit utsatt.

Stöd när något har hänt

Varför ska föreningar prata med barn om våld och övergrepp?

Barn har rätt att skyddas från att utsättas för våld och att vi måste göra allt vi kan inom all typ av barn- och ungdomsverksamhet för att skydda barn och förhindra att kränkningar och våld sker. Vi kan inte vänta på krisen utan måste vara förberedda.  En viktig faktor för att både förebygga och upptäcka våld är att barn får information och stöd samt vet vilka de kan prata med om dessa frågor.

Vuxna måste våga prata om svåra ämnen för att underlätta för barnen att berätta om det behövs. Vi behöver prata med barn om vad vuxna och andra barn får och inte får göra med deras kroppar, att det aldrig är barnets fel om något händer samt att de alltid kan prata med en vuxen vid behov. 

Det är alltid vuxnas ansvar att skydda barn

Genom att på olika kreativa sätt prata med barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp vet vi att barn lättare kan sätta ord på saker de är med om och underlätta för barn att tidigt be om hjälp. Det betyder inte att barn själva ska stoppa kränkningar och sexuella övergrepp.

Det ansvaret kan aldrig ligga på ett barn utan är alltid vuxnas ansvar, men genom att göra ämnet pratbart kan vuxenvärlden lättare veta vad barn behöver och upplever. På det sättet kan vi tidigare kan hjälpa barn som riskerar att bli utsatta på olika sätt men också göra barn medvetna om vad de får och inte får göra mot varandra. En konkret handlingsplan med rutiner för hur föreningen ska förebygga, upptäcka och hantera våld och övergrepp.