Centrum för stöd och behandling

Rädda Barnens Centrum för stöd och behandling erbjuder psykologisk behandling till barn och ungdomar som lider av psykisk ohälsa och där insatser från samhället saknas.

Vi möter barn och ungdomar som har varit med om svåra händelser och som inte fått sina behov av stöd och behandling tillgodosedda. Vi som arbetar här är legitimerade psykologer, psykoterapeuter med gedigen kunskap om barn.

Stöd och behandling till barn

I vår behandlingsverksamhet fokuserar vi särskilt på tre klientgrupper:

  • Barn som kommer ensamma eller med sin familj till Sverige, med eller utan uppehållstillstånd och som till exempel har utvecklat traumasymtom.
  • Barn i socioekonomiskt utsatthet, som bor i särskilt utsatta områden och som på grund av svåra upplevelser har utvecklat psykisk ohälsa.
  • Barn som har varit utsatta direkt eller indirekt av våld och övergrepp och där önskvärda insatser från samhället saknas. 

Delta i studie om traumafokuserad KBT

Nu gör Karolinska Institutet i samarbete med Rädda Barnen en studie om effekten av traumafokuserad KBT via internet. Vi söker nu ungdomar i åldern 13–17 år som lider av PTSD till studien.

Läs mer om studien

Kontakta centrum

OBS! mottagningen är stängd 8/7-4/8. 

Om du behöver råd och stöd om exempelvis barn och trauma, har vi en rådgivningstelefon för allmänheten och till andra professionella inom till exempel socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola.

Du når oss på 08-698 90 00. Fråga efter Centrum för stöd och behandling. Vid klagomål på vården går det bra att prata med sin behandlare direkt, ringa verksamhetschef eller skicka brev till:

Rädda Barnen
Centrum för stöd och behandling
107 88 Stockholm

Här finns tips om du vart du kan vända dig om ett barn far illa eller mår dåligt.

Kunskap från barnen ger effekt för fler

Att möta barn och ungdomar lär oss mycket om hur deras liv kan se ut, vad barnen själva tycker och tänker om sin situation och vad som behöver förändras. Den kunskapen använder vi när vi tillsammans med andra som arbetar på Rädda Barnen för att göra skillnad får fler barn.

Mer än direkt stöd och behandling:

  • vi påverkar beslutsfattare för att alla barn ska få det skydd och stöd de har rätt till
  • vi tar fram metoder för att fler vuxna som möter barn ska få användbara verktyg
  • vi sprider kunskap genom föreläsningar, utbildningar och vägledningar
  • vi ger råd och stöd via telefon till allmänheten och erbjuder konsultation, om exempelvis barn och trauma, till andra professionella inom t. ex. socialtjänst, barnpsykiatri, elevhälsa, sjukvård och förskola/skola.

Mottagningar i Stockholm, Göteborg och Malmö

Verksamheten startades i Stockholm 1990 och finns idag i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Mottagningarna lyder under lagkraven för hälso- och sjukvård och de insatser som erbjuds bedrivs i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Verksamhetschef är Sofia Bidö, leg. Psykolog och leg. Psykoterapeut, sofia.bido@rb.se.

Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi

Det finns flera bra behandlingsmetoder vid traumatisering hos barn. ​Traumafokuserad Kognitiv Beteendeterapi (TF-KBT) är en av dem, och idag den metod där forskare har sett den största minskningen av traumasymptom för barn och ungdomar. 

Kontakta Hanna Weyler Müller, leg. psykolog eller Anna Vikgren, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, på Centrum för stöd och behandling om du vill veta mer!

Traumamedveten omsorg

Traumamedveten omsorg vägleder viktiga vuxna i hur de kan hjälpa barn och unga att återhämta sig efter ett trauma. Här hittar du våra utbildingar inom Traumamedveten omsorg.

Lyssna på Hanna Thermaenius, leg. psykolog och psykoterapeut, berätta om barn, trauma och vad som händer i hjärnan.

Lyssna på Lovisa Bonerfält, socionom och leg. psykoterapeut, berätta om traumamedveten omsorg.

Appen Safe Place

Psykologer och psykoterapeuter på Centrum för stöd och behandling och kollegor i Region Syd har tagit fram appen Safe Place för barn och ungdomar.

Safe Place kan användas för att må bättre i situationer av stark stress och efter svåra upplevelser, för barn och unga som känner oro, rädsla eller har svårt att sova.

Appen Safe Place

Ett stöd för barn och unga med stark oro, stress eller svårt att sova.

Läs mer och hämta appen