Var är Sigges hemma?

"Var är Sigges hemma" är ett bilderbokssamarbete med Stina Wirsén som berör det som kallas försummelse eller omsorgssvikt, två begrepp som innefattar allt från att sakna varma vantar om vintern till att bli lämnad ensam utan känslomässig omsorg.

Boken "Var är Sigges hemma?" handlar om pojken Sigge med den röda mössan, han som springer så fort över gatan, fast man inte får. Sigge, som har en mamma som inte kan ta hand om honom. En dag kommer vuxna hem till Sigge för att hjälpa. Sigge ska få flytta till ett familjehem. En plats där det finns vuxna som orkar vara vuxna, som tröstar och läser läxor och nattar. Som bryr sig om. Det är bra.

En viktig berättelse för båda stora och små att ta del av. Boken avslutas med ett samtalsstöd och information för barn och vuxna som vill veta mer om det som kallas försummelse.

Köp boken "Var är Sigges hemma?" och stötta Rädda Barnens verksamhet

Boken ges ut av Bonnier Carlsen och en del av intäkterna går till Rädda Barnens fortsatta arbete för barn som växer upp under svåra förhållanden. Den riktar sig till främst till barn i förskole- och lågstadieålder.

Köp boken här

Gör svåra ämnen pratbara

När vuxenvärlden gör svåra teman pratbara skapar vi förutsättningar för barn att förstå och uttrycka sina behov. Samtidigt underlättar vi för barn som lever i otrygga hem att våga berätta om sin situation.

Det finns allt för många barn som far illa genom försummelse. En nyckel till förändring är att uppmärksamma och upptäcka dessa barn. Alla familjer har kämpiga dagar till och från. Om det kämpiga inte går över är det viktigt att familjer får stöd. Om situationen för barnet inte blir bättre kan socialtjänsten behöva placera barnet i ett jour-eller familjehem en kortare eller längre period. 

Berättelser kan ge drabbade en känsla av att inte vara ensamma i sin situation, men också väcka förståelse hos dem som lever under trygga familjeförhållanden. Boken om Sigge kan vara en början till ett viktigt samtal.

Vad är försummelse?

Barn har rätt till en uppväxtmiljö med vuxna som förstår och tillgodoser deras behov, ger positiv uppmärksamhet och skapar struktur i vardagen.  När barn oavsett anledning inte får sina grundläggande behov tillgodosedda av sina omsorgspersoner kallas det försummelse. Ett annat begrepp som används synonymt är omsorgssvikt. FNs världshälsoorganisation, WHO, definierar försummelse såhär:

"Försummelse är att inte tillgodose barnets utveckling på alla områden: hälsa, utbildning, känslomässig utveckling, näring, bostad och trygga levnadsvillkor, inom ramen för familjens eller vårdnadshavarnas resurser och därigenom skada eller löpa stor risk att skada barnets hälsa eller fysiska, mentala, andliga, moraliska eller sociala utveckling. Detta omfattar otillräcklig tillsyn och att inte skydda barn från skada i största möjliga mån. Att överge ett barn är också försummelse."

Enligt WHO är försummelse en form av våld mot barn. Barn som lever i försummelse har även ökad risk för annan typ av våld såsom fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld. Det är därför viktigt att upptäcka försummelse i tid.                            

Läs mer om aktuell forskning om försummelse

Material för jour- och familjehem

Det är påfrestande för ett barn att byta sitt hemma, att landa i en ny vardag hos nya vuxna. Hur de nya vuxna agerar och bemöter barnet kan göra stor skillnad för barnets möjlighet att hantera situationen.

Det första dygnet gör stor skillnad

Checklistor för dig som är jour- eller familjehem

Ladda ner som pdf

Arbetsblad för barn som fått ett nytt hemma

Samtalsstödsmaterial som underlättar för barn som nyligen placerats i jour- eller familjehem att uttrycka sina behov och funderingar till de nya vuxna som ska ta hand om dem.

Ladda ner som PDF

Bra avslut gör skillnad

Checklistor för att underlätta avslut av en placering i jour- eller familjehem och övergång till ursprungshemmet eller nytt jour- eller familjehem.

Ladda ner som pdf