Vi ger barn som flytt till Sverige en bra start

För barn som varit på flykt ska Sverige vara en nystart, en plats för trygghet och hopp om framtiden. Men många möts av svåra utmaningar, med otrygg bostadssituation, långa väntetider och orimliga krav. Därför arbetar vi för att barn ska få ett bra mottagande och bli inkluderade i vårt samhälle.

Alla barn har rätt att överleva och utvecklas. Att bryta upp från sitt hemland och komma till ett nytt land innebär många utmaningar. Det är tufft att lämna sina nära och kära, samhället man är uppvuxen i och minnena från barndomen. Många av de barn som kommit till Sverige har dessutom varit med om fruktansvärda saker, som inga barn ska behöva uppleva.

Trots att alla barn har samma rättigheter och lika värde, ser vi att många barn som är nya i Sverige inte får sina rättigheter tillgodosedda. Därför kämpar vi här och nu för att Barnkonventionen ska bli verklighet för varje barn, oavsett om de kommit till Sverige ensamma eller tillsammans med sin familj, söker asyl eller lever utan papper. För att trygga barn blir trygga vuxna.

Var med och ge barn en bra start i Sverige!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för att ge barn som flytt till Sverige en bra start?

  • Finns på plats på flyktingmottagningar och asylboenden. Från dag ett ser vi till att barns rättigheter prioriteras. Vi ordnar trygga barnvänliga platser där barn kan leka med kompisar, träffa trygga vuxna och bara få vara barn för en stund. Vi har även aktiviteter med fokus på rörelse för att barn ska kunna bearbeta sina känslor, genom bland annat metoden TeamUp och BIS-huset i Boden
  • Ger psykologbehandling till barn som varit med om svåra händelser. Våra psykologer och socionomer på Rädda Barnens centrum för stöd och behandling hjälper nyanlända barn som inte fångats upp av samhället att bearbeta svåra upplevelser.
  • Ger psykosocialt stöd inom våra verksamheter runt om i landet, både i samtalsgrupper och individuellt, men framför allt genom att vara närvarande trygga vuxna. Vi vägleder kring praktiska saker, bidrar med nätverk och stöttar i kontakt med myndigheter, att hitta bostad eller att ansöka till utbildningar. Vi arbetar för att barn som kommit ensamma ska må bra och ha ett tryggt boende. Vi erbjuder även stöd till några av de allra mest utsatta i samhället idag – de barn och barnfamiljer som lever utan papper.
  • Skapar en meningsfull vardag. Vi ger läxhjälp, anordnar lekplatser på boenden och ser till att barn som är nya i Sverige får ta del av lokala fritidsaktiviteter. Vi ordnar sångstunder och sagocafé för att skapa gemenskap och öka språkkunskaper hos barnen och deras föräldrar.
  • Ger föräldrastöd genom samtalsgrupper utifrån föräldrarnas behov. Vi ger kunskap om svensk skola, vård, samhällsfunktioner och om barns rättigheter. Ett exempel på det är projektet Starka mammor – trygga barn. Att stärka föräldrars egenmakt är att trygga barns uppväxtvillkor.
  • Arbetar långsiktigt för samhällsetablering och inkludering. Vi ger stöd så att människor engagerar sig och får de bästa förutsättningarna att bli en del av lokalsamhället. Vi stöttar asylsökande ungdomar som kommit ensamma, så att de hittar utbildning och kommer in på arbetsmarknaden.
  • Utbildar och ger stöd till vuxna som möter barn som flytt till Sverige. I kommuner över hela landet anordnar vi utbildningar i traumamedveten omsorg för att öka kunskapen hos de som arbetar i mottagningssystemet. Vi ger stöd till familjer som blivit fadderhem åt barn som kommit ensamma. Vi sprider kunskap till socialtjänst och vårdomsorg om rättigheter för barn utan papper och om hur de kan ge stöd. Vi utbildar ideellt engagerade om hur de kan stötta barn efter besked om avslag på sin asylansökan.
  • Påverkar makthavare och bildar opinion. Vi för dialog, bjuder in till samtal och nätverkar med andra aktörer. Vi svarar på remisser, träffar politiker och deltar i debatter och expertpaneler. Vi tar fram rapporter där barns egna röster lyfts för att belysa situationer där samhället brister i sitt stöd till barn i migration. Och vi genomför upprop och kampanjer riktade till allmänheten för att skydda barn på flykt.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare