Utanför nästan allt - om barn utan papper

Situationen för barn som lever med eller utan sina föräldrar i papperslöshet är fortsatt mycket svår. Rädda Barnens undersökningar visar att det finns gott om exempel på fall där barn utan papper inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Allvarliga brister i stöd till barn utan papper

2014 publicerades Utanför nästan allt – en vägledning för stärkt socialt stöd, där Rädda Barnen kom med en rad rekommendationer till såväl beslutsfattare som socialsekreterare. Tyvärr finns många av de problem vi pekade på då fortfarande kvar. Vi får starka signaler från barn, föräldrar och civilsamhället om allvarliga brister i det sociala stödet och om ett bistrare samhällsklimat som bidrar till hårdare bedömningar. 

Situationen för barn utan papper – 2019

Rapporten Utanför nästan allt – 2019 togs fram av Rädda Barnen i samarbete med Stockholms Stadsmission där vi intervjuat barn, ungdomar och föräldrar utan papper i Sverige. Rapporten ger en lägesbild av situationen för barn utan papper, och i en uppföljning från 2021 undersöker vi hur Sveriges kommuner arbetar för att stötta målgruppen. består utöver intervjuer med barn och deras familjer även röster från aktörer i civilsamhället och socialtjänsten samt enkätsvar från 186 av Sveriges kommuner. 

Utanför nästan allt - 2019

Rapporten riktar sig till vuxna som möter eller fattar beslut som rör barn utan papper, och innehåller bland annat en checklista till socialsekreterare och rekommendationer till beslutsfattare och tjänstemän på alla samhällsnivåer.

Ladda ned rapporten

 

Konsekvenserna av brister i det sociala stödet till dessa barn är ytterst allvarliga, och det krävs en rad förändringar på flera samhällsnivåer för att barn utan papper i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen. En konvention som blev svensk lag 1 januari 2020.

Hur säkerställer Sveriges kommuner rättigheter för barn utan papper 2021?

Under 2021 gjorde Rädda Barnen ytterligare en uppföljning av stödet till barn utan papper. Uppföljningen visar att trots vissa förbättringar kvarstår Rädda Barnens rekommendationer från 2019.

 

Uppföljning av rapporten - 2021

Uppföljningsrapporten baseras på en enkät som skickades till alla Sveriges kommuner under 2021. Läs om hur kommunerna arbetar med barn och barnfamiljer utan papper och om det har skett några förändringar sedan barnkonventionen blev svensk lag.

Ladda ned uppföljningen

Rädda Barnen rekommenderar

  • Det behövs nationella riktlinjer för att Sverige ska kunna leva upp till barnkonventionen. Det sociala stödet från samhället varierar kraftigt på olika orter i Sverige, även inom samma kommun.

  • Det måste till en lagändring så att alla barn får full rätt till försörjningsstöd på samma vis som de har rätt till skola och vård – barn ska behandlas lika oavsett migrationsrättslig status.

  • Det behövs en större samverkan mellan civilsamhälle, socialtjänst och andra aktörer för att säkerställa att alla barns rättigheter tillgodoses enligt barnkonventionen. Den uppsökande verksamheten brister i kommunerna och socialtjänsten har alltför låg kännedom om rättigheterna hos målgruppen och situationen lokalt, och alltför stort ansvar läggs på civilsamhället för att hjälpa barn och familjer utan papper.