Utanför nästan allt - om barn utan papper

Rädda Barnen har i samarbete med Stockholms Stadsmission intervjuat barn, ungdomar och föräldrar utan papper i Sverige. I en ny rapport ger vi en uppdaterad bild av situationen för barn utan papper.

Utanför nästan allt - 2019

Här kan du läsa rapporten i sin helhet.

Ladda ned rapporten

2014 publicerades Utanför nästan allt – en vägledning för stärkt socialt stöd, där Rädda Barnen kom med en rad rekommendationer till såväl beslutsfattare som socialsekreterare. Tyvärr finns många av de problem vi pekade på för fem år sedan kvar. Vi får starka signaler från barn, föräldrar och civilsamhället om allvarliga brister i det sociala stödet och om ett bistrare samhällsklimat som bidrar till hårdare bedömningar. Därför finns det ett behov av att uppdatera bilden av hur läget för den här gruppen ser ut idag. Utöver intervjuer med barn och deras familjer har vi även pratat med aktörer i civilsamhället och socialtjänsten samt fått enkätsvar från 186 av Sveriges kommuner.

Situationen för barn som lever med eller utan sina föräldrar i papperslöshet är fortsatt mycket svår. Revideringen av rapporten visar att det finns gott om exempel på fall där barn utan papper inte får sina rättigheter tillgodosedda. Ett skäl är just att de saknar uppehållstillstånd. I krocken mellan två lagstiftningar utesluts därför barnen ofta helt eller delvis från samhällets trygghetssystem.

Konsekvenserna av brister i det sociala stödet till dessa barn är ytterst allvarliga, och det krävs en rad förändringar på flera samhällsnivåer för att barn utan papper i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen. En konvention som blir svensk lag 1 januari 2020.

Utanför nästan allt – 2019 riktar sig till alla vuxna som möter dessa barn eller fattar beslut som rör barn utan papper, och innehåller bland annat en checklista till socialsekreterare och rekommendationer till beslutsfattare och tjänstemän på alla samhällsnivåer.

Rapporten visar bland annat att…

  • Det behövs nationella riktlinjer för att Sverige ska kunna leva upp till barnkonventionen. Det sociala stödet från samhället varierar kraftigt på olika orter i Sverige, även inom samma kommun.

  • Det måste till en lagändring så att alla barn får full rätt till försörjningsstöd på samma vis som de har rätt till skola och vård – barn ska behandlas lika oavsett migrationsrättslig status.

  • Det behövs en större samverkan mellan civilsamhälle, socialtjänst och andra aktörer för att säkerställa att alla barns rättigheter tillgodoses enligt barnkonventionen. Den uppsökande verksamheten brister i kommunerna och socialtjänsten har alltför låg kännedom om rättigheterna hos målgruppen och situationen lokalt, och alltför stort ansvar läggs på civilsamhället för att hjälpa barn och familjer utan papper.