Utanför nästan allt - om barn utan papper

Situationen för barn som lever med eller utan sina föräldrar i papperslöshet är fortsatt mycket svår. Rädda Barnens undersökningar visar att det finns gott om exempel på fall där barn utan papper inte får sina rättigheter tillgodosedda.

Rapporten Utanför nästan allt – 2019 togs fram av Rädda Barnen i samarbete med Stockholms Stadsmission där vi intervjuat barn, ungdomar och föräldrar utan papper i Sverige. Rapporten ger en lägesbild av situationen för barn utan papper.

Utanför nästan allt - 2019

Rapporten riktar sig till vuxna som möter eller fattar beslut som rör barn utan papper, och innehåller bland annat en checklista till socialsekreterare och rekommendationer till beslutsfattare och tjänstemän på alla samhällsnivåer.

Ladda ned rapporten

 

Konsekvenserna av brister i det sociala stödet till dessa barn är ytterst allvarliga, och det krävs en rad förändringar på flera samhällsnivåer för att barn utan papper i Sverige ska få sina rättigheter tillgodosedda enligt barnkonventionen. En konvention som blev svensk lag 1 januari 2020.

Hur säkerställer Sveriges kommuner rättigheter för barn utan papper 2021?

Under 2021 gjorde Rädda Barnen ytterligare en uppföljning av stödet till barn utan papper.  Uppföljningen visar att trots vissa förbättringar kvarstår Rädda Barnens rekommendationer från 2019.

I rapporten undersöker vi hur Sveriges kommuner arbetar för att stötta målgruppen. Rapporten består utöver intervjuer med barn och deras familjer även röster från aktörer i civilsamhället och socialtjänsten samt enkätsvar från 186 av Sveriges kommuner. 

Uppföljning av rapporten - 2021

Uppföljningsrapporten baseras på en enkät som skickades till alla Sveriges kommuner under 2021. Läs om hur kommunerna arbetar med barn och barnfamiljer utan papper och om det har skett några förändringar sedan barnkonventionen blev svensk lag.

Ladda ned uppföljningen

Till dig som lever gömd eller utan papper

Informationen nedan riktar sig till barn och unga som lever gömda eller utan papper. Den beskriver barn och ungas rättigheter och finns på svensk/arabiska och svenska/dari. Den handlar om grundläggande rättigheter, sjukvård, återvändande, stöd till brottsoffer och juridisk rådgivning.

 

Lever du som gömd eller papperslös i Sverige?

Här finns information, råd och stöd

Bor du i Malmö och Helsingborg?

Här hittar du som är ung och lever som papperslös information om var du kan få stöd och hjälp i Malmö och Helsingborg. Om något inte skulle stämma, hör gärna av dig till oss på mailadress, infosyd@rb.se.

Här har finns information, råd och stöd på flera språk: