Ger barn i Sverige möjlighet att växa upp på lika villkor

Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö ska alla barn ha samma möjlighet att delta i samhället. Men många barn i Sverige växer upp under mycket ojämlika förhållanden. Det gör vi på Rädda Barnen vårt yttersta för att ändra på, här och nu – för framtiden.

Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att delta i samhället på lika villkor, oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö. Men många barn i Sverige har inte den möjligheten på grund av ojämlika uppväxtvillkor, diskriminering och ökande klyftor i samhället. Därför arbetar vi på Rädda Barnen varje dag för att skapa likvärdiga förutsättningar för barn och unga som lever i socioekonomisk utsatthet.

Med hjälp av kraften och viljan hos de barn och unga vi möter, bidrar vi till en hållbar samhällsförändring. Genom att stärka barn, unga och familjers engagemang och inflytande i samhället skapar vi gemensamt bestående lösningar som gör skillnad på riktigt.

Var med och ge barn möjlighet att växa upp på lika villkor!

Bli månadsgivare

Vad gör Rädda Barnen för att öka jämlikheten bland barn i Sverige?

  • Stärker engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i utsatta områden. Vi skapar mötesplatser som Tjej- och killforum och Föräldraforum och  arrangerar sommaraktiviteter för att ge alla barn och unga en chans till en rolig och trygg sommar. Våra sagocaféer för barn och föräldrar har fokus på språket som nyckel till delaktighet.
  • Arbetar för att minska diskriminering. Vi arrangerar utbildningar, workshops och events för att sprida kunskap till bland annat socionomstudenter, politiker, idrottsföreningar och lärare. Inom vårt projekt "Ungas röster mot diskriminering" berättar barn om sina egna erfarenheter och får kunskap om sina rättigheter och vart de kan vända sig om de kränks. I samarbete med flera skolor i norra Sverige driver vi anti-rasistiska projekt.
  • Ökar tillgången till fritidsaktiviteter i socioekonomiskt utsatta områden så att fler barn får en meningsfull och jämlik fritid. Vi driver bland annat DOIT –  gratis föreningiidrott i Hjällbo i Göteborg. Vi utbildar idrottsföreningar i hur de kan jobba mer inkluderande bjuder in dem till skolorna. Vi startar upp fritidsaktiviteter tillsammans med andra i områden där det saknas. 
  • Driver fritidsgårdar på uppdrag av stadsdelsförvaltningen i Spånga-Testa. På våra fritidsgårdar skapar vi tillsammans med ungdomarna en levande, delaktig, utvecklande och trygg verksamhet. Med meningsfulla fritidsaktiviteter stärker vi barns och ungas självkänsla och förmåga att möta utmaningar i sin tillvaro. 
  • Samarbetar med andra för att lyfta ett helt område. Vi skapar långsiktiga förändringar genom att jobba tillsammans med civilsamhället, företag och den offentliga sektorn. Ett exempel på det är satsningen På lika villkor. Genom att samarbeta kan vi bidra till bättre resultat och högre närvaro i skolan, bättre bostadssituation och fler arbetstillfällen samt öka kunskapen om barns rättigheter.
  • Påverkar politiker och makthavare för att de ska fatta beslut som ser till alla barns rättigheter, oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö. Vi kartlägger barnfattigdom och hemlöshet. Vi utbildar tjänstemän i barns rättigheter, bjuder in till samtal, och nätverkar med andra aktörer. Vi svarar på remisser, träffar politiker och deltar i debatter och expertpaneler för att barnkonventionen ska bli verklighet för alla barn i Sverige.

Var med och gör världen bättre för barn varje dag!

Bli månadsgivare