Unga röster om diskriminering

Unga röster om diskriminering är en unik studie för att ta reda på hur vanligt det är att barn utsätts för diskriminering och rasism i yngre åldrar, där barnen själva beskriver sina upplevelser och hur det påverkar deras liv.

Rädda Barnen, Rädda Barnens ungdomsförbund, Enkätfabriken och forskare från Mångkulturellt centrum har genomföt en unik studie om unga röster om diskriminering. Genom olika aktiviteter med barn i mellanstadiet har vi  studerat hur ofta eller hur vanligt det är att utsättas för diskriminering i yngre ålder samt hört hur barn själva beskriver hur eventuell diskriminering påverkar en och ens vardag. Studien kommer omfatta diskriminering brett, men djupdyka i frågor kring religion och etnicitet. Utifrån den kunskap vi får genom barnen kan vi bedriva påverkan för att stärka barns rättigheter att inte bli diskriminerade.

 

Det här projektet har finansierats av Europeiska Unionens program för rättigheter, jämlikhet och medborgarska.

En unik studie för att stärka barns rättigheter

Alla barn och unga har enligt barnkonventionen rätt att inte bli utsatta för diskriminering och att bli lyssnade till i frågor som berör dem. Rädda Barnen får löpande signaler om att det stöd barn har idag inte räcker till. Genom organisationens egna verksamheter för barn har vi de senaste åren tagit del av vittnesmål från barn som blir utsatta för diskriminering och rasism exempelvis utifrån deras etniska tillhörighet, religionsuppfattning och kön. 

Detta projekt initierades med ambitionen att öka kunskapen om förekomsten av diskriminering bland barn samt hur barn själva beskriver hur erfarenheter av diskriminering påverkar deras liv. För att kunna bedriva ett kunskapsbaserat arbete med att stärka barns rättigheter behöver vuxna generellt, och beslutsfattare i synnerhet, lyssna på hur barn och unga själva beskriver sin situation samt deras förslag på förändring. Den här studien är en del av en större nationell satsning från Rädda Barnen Sverige.

En gång sa en lärare att våra betyg i vår skola var sämre för att det bara finns elever med utländsk bakgrund på vår skola. Då sa jag till honom att det inte beror på våra bakgrunder, det är bara bra att vi kan fler språk och kommer från olika kulturer. Att vi får sämre betyg beror istället på att vi inte får samma chanser.

Projektet i tre delar tillsammans med barn

Projektet bygger primärt på tre delar; en enkätstudie, en intervjustudie samt workshops. Underlagen från dessa tre olika delar kommer under 2021 formas till en samlad studie som Rädda Barnen och Rädda Barnens ungdomsförbund kommer sprida vid skolstart 2021, till såväl barn, vuxna och beslutsfattare på alla nivåer.

Enkätstudie
Enkätstudien kommer genomföras på mellan 40-50 skolor, bland barn i årskurs fem. En av anledningarna till att vi valt just denna ålderskategori är att frågor om diskriminering sällan ställs till yngre barn, samtidigt som Rädda Barnen regelbundet tar del av berättelser från barn i mellanstadiet som både utsätts för diskriminering och har egna tankar kring detta.

Workshops om barns rättigheter och diskriminering
I anslutning till enkätstudien genomför Rädda Barnens ungdomsförbund workshops på temat barns rättigheter och diskriminering för att ge eleverna möjlighet att dela sina reflektioner, erfarenheter och tankar om vägar framåt. 

Barn som medforskare i kvalitativ studie
Parallellt genomförs en kvalitativ studie med ett mindre antal barn som medforskare och som i sin tur genomför fokusintervjuer med barn på olika skolor. Detta arbete genomförs tillsammans med forskare från Mångkulturellt centrum.

Utvalda skolor 

Rädda Barnen och Enkätfabriken har gjort ett representativt urval av skolor. Svaren sammanställs och presenteras under våren 2021 i form av en rapport och kommer spridas på kommunal och nationell nivå i Sverige. Underlaget kommer även vara en del av Rädda Barnens bidrag till FN:s barnrättskommitté som vart femte år granskar hur Sverige lever upp till barnkonventionen.