Hur olika vi än är - skolmaterial

Skolmaterialet ”Hur olika vi än är” riktar sig till mellanstadiet och består av ett workshopmaterial och ett häfte om barns rätt att inte diskrimineras.

Rädda Barnen och Rädda Barnens Ungdomsförbund har tagit fram skolmaterialet ”Hur olika vi än är”, som riktar sig till barn i mellanstadiet.

Syftet med materialet är att

  • öka kunskap och göra barnkonventionen levande
  • samtala om diskriminering med fokus på rasism på ett tryggt och åldersanpassat sätt
  • ge eleverna möjlighet att dela med sig av sina reflektioner, erfarenheter och tankar om vägar framåt
  • öka barns kunskap om vart de kan vända sig ifall de blir utsatta för diskriminering.

Workshop om barns rättigheter och rasism

Du som möter och arbetar med elever på skolan har en mycket viktig roll och en stor möjlighet att motverka rasism och verka för en skolmiljö som värnar om alla barns lika värde. Som stöd i ryggen för detta arbete är bland annat skollagen och läroplanens skrivningar om skolans arbete med värdegrund, likabehandling och inte minst elevernas trygghet.

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Materialet har tagits fram tillsammans med 11 ungdomsambassadörer och är en del av projektet Unga röster om diskriminering som har finansierats av Europeiska Unionens program för Rättigheter, jämlikhet och medborgarskap. (REC 2014-2020).

Workshopmaterial

Ladda ned materialet

Häfte om barns rättigheter

Ladda ned broschyren

Förberedande webbutbildningar

Friends har tagit fram två webbutbildningar “Agera alltid” som ger fördjupad kunskap om kränkningar och trakasserier och hur skolan ska agera, samt “Skolan och rasismen” om vad rasism är, om stereotyper, normer och hur vardagsrasism i skolan kan uttryckas samt metoder när svåra samtal uppstår och hur skolan kan arbeta utifrån ett helhetsperspektiv. Med dessa två utbildningar tror vi ni kommer ha en god bas för att kunna ta er an vårt workshopsmaterial och leda samtalen.

Vi rekommenderar varmt att ni är två vuxna som håller i workshopen och rekommenderar att förutom lärare är det kuratorn eller någon från elevhälsan som deltar för att tillsammans kunna följa upp behov.

1. Agera alltid – en kortkurs om vad kränkningar och trakasserier är och hur de kan och bör hanteras när de sker på en skola. Webkursen tar ca 30 minuter.

2. Skolan och rasismen - en digital kurs som består av tre delar: Rasism i skolan, Förstå rasism och Motverka rasism. Du behöver inte gå igenom alla delar vid ett och samma tillfälle. Nästa gång du loggar in kan du fortsätta där du slutade sist. I kursen finns också poddar som man kan nå genom vanliga poddprogram ”Skolan och rasismen”. Webbkursen tar cirka två timmar totalt.

De två förberedande digitala kurserna vi rekommenderar är gratis.

Ungas budskap om rasism

Ljudinspelningarna till övning 3: Budskap

Några av ungdomsambassadörerna i projektet Unga röster om diskriminering har gjort personliga budskap om sådant de vill dela med sig av till femteklassare på temat barns rättigheter och rasism. Det finns tre olika ljudinspelningar och varje ljudinspelning lyfter olika frågor och teman som de formulerat och spelat in själva. Till varje budskap finns ett antal diskussionsfrågor för att fördjupa sig i teman om barnkonventionen, rasism och allas lika värde. 

Diskussionsfrågor, förberedelser och andra övningar hittar du i Hur olika vi än är - Workshopmaterial för diskriminering och rasism.

Klicka på länken för att lyssna:

Budskap 1: 

“Skolor borde jobba mycket mer mot rasism”

Budskap 2:

“Rasism är när någon kränker dig på grund av din bakgrund, hudfärg, kultur eller grupptillhörighet”

Budskap 3: 

“Vi är alla lika värda” 

Ungdomsambassadörerna i projektet har även tagit fram filmer med sina budskap.

Film med budskap 1: 

Film med budskap 3: