Rapport: BARNS RÖSTER OM RASISM I SKOLAN

I rapporten ”Vuxna – vad gör dom?” delar barn i Sverige med sig av sina erfarenheter av rasism och diskriminering, och hur de upplever att vuxna hanterar det. Rapporten visar att vuxna i skolan behöver göra mycket mer för att förstå vad rasism är och förhindra att det sker.

Rädda Barnen får ständigt nya berättelser från barn om hur de utsätts för rasism under raster, i personalrum, i klassrum och uppehållsrum. Att utsättas för rasism påverkar barns kapacitet och motivation i skolarbetet, men även deras drömmar och framtidsmöjligheter.

Vi behöver ta krafttag mot rasism, och i det arbetet behöver vi också våga granska oss själva, våra organisationer och institutioner och lyssna och förstå vad som krävs för att vara en antirasistisk organisation. Denna rapport är en del i Rädda Barnens vision att göra barnkonventionen verklig för alla barn.

Vuxna – vad gör dom?

Läs rapporten ”Vuxna vad gör dom? – Barns röster om rasism i skolan” i sin helhet.

Ladda ned rapporten

Webbinarium om rasism i skolan

Lyssna på presentationen av rapporten och panelsamtal om rasismen i barns skolvardag.

Webbinarum:  Hur kan vi skydda barn från rasism i skolan?

Summary of the report in English

Here you can find a translated summary of the Swedish report Vuxna – Vad gör dom? – Barns röster om rasism i skolan: Adults – what do they do? – Children's Voices on Rasism in Schools?

En rapport som bygger på barns deltagande

Rapporten ”Vuxna – vad gör dom?” bygger på enkätsvar från 1 117 elever samt intervjuer med 33 barn. De gick alla i femman vid olika skolor i Sverige. Tre barn deltog i studien som medforskare och elva ungdomsambassadörer har också deltagit i arbetet. Syftet har varit att få en bild av barns erfarenheter av rasism samt diskriminering och trakasserier med fokus på etnisk tillhörighet, hudfärg, kultur, språk och religion, samt att belysa frågor om vad de vuxna i skolan gör och inte gör för att förhindra att rasism sker.

I KORTHET VISAR RAPPORTEN ATT:

 • Barn ser rasism i skolan, i offentliga miljöer och på sociala medier. Skolan är jämfört med fritiden den plats där det är störst risk för barn att bevittna och utsättas för rasism. Cirka hälften har sett rasism på sin skola.
 • Barn har kännedom om sina rättigheter; nio av tio har hört talas om barnkon­ventionen, och sju av tio har arbetat med barnkonventionen i skolan. Däremot uttryck­er barnen att de vuxna, på grund av passivitet, misslyckas med att tillgodose deras rättigheter.
 • Bland barn med utländsk bakgrund är det en högre andel - vart fjärde barn som uppger att de har blivit diskriminerad och/eller trakasserad jämfört med barn med svensk bakgrund, där vart sjunde barn uppger det.
 • Bland barn som är troende muslimer är det något mer än var fjärde (27 %) som uppger att de blivit diskriminerade och/eller trakasserade.
 • Vart femte barn med utländsk bakgrund är orolig för att bli retad utifrån etnisk tillhörighet, vilket kan förstås utifrån minoritetstress.
 • Barn berättar att vuxna inte lyssnar, förstår eller tar barnens erfarenheter av rasism på tillräckligt stort allvar. Vuxna saknar tillräcklig insikt för att kunna se och därmed motverka rasism.
 • Barn berättar att vuxna misslyckas med att skydda barn från rasism, och från repressalier knutna till när barn själva väljer att ingripa och agera anti-rasistiskt.

I samband med projektet och som en del av såväl skolmaterialet som påverkansarbetet har ungdomsambassadörerna även tagit fram filmer med stöd från Rädda Barnen, där de lyfter sina budskap.

Rädda barnen rekommenderar

Regeringen

 • Formulera ett tydligt kunskapskrav i läroplanen om diskriminering och rasism. Det måste bli tydligt för alla skolor att eleverna ska lära sig om rasism och diskriminering utifrån de olika diskrimineringsgrunderna.
 • Tillsätt en utredning för att se över barns verkliga möjligheter att föra fram klagomål och få upprättelse när deras rättigheter kränks. En sådan utredning bör titta på mekanismer som ska finnas såväl på lokal som nationell nivå, samt även ge förslag på hur Sverige kan tillträda det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen.

Skolverket

 • Ta fram tydliga riktlinjer kring religiösa högtider, som Ramadan och Eid-al-fitr, för att främja likvärdighet i skolpersonals bemötande av barn och för att skapa större förståelse för olika religioner.

Skolan

RÄDDA BARNENS REKOMMENDATIONER

 • Höj kompetensen hos skolpersonalen vad gäller rasism generellt, och hur man förbyg­ger den specifikt.
 • Utsätt er egen praktik för kritisk granskning. Vilka underförstådda normer och förhållningssätt råder? Vilken världsbild förmedlar dessa perspektiv?
 • Granska er egen position vad gäller makt och ansvar.
 • Gå igenom läromedel och pedagogiska exempel för att se om de reproducerar stereotyper om etnisk tillhörighet, religion och/eller kultur.
 • Arbeta för att upptäcka och motverka rasism, gärna utifrån existerande resurser som Forum för levande historias onlinekurs eller Friends digitala utbildningar "Skolan och rasismen" och "Agera alltid".
 • Avsätt mer tid och pengar för att arbeta med likabehandling.
 • Implementera skolans arbete med likabehandlingsplaner bättre och låt elever bli mer delaktiga i det arbetet.

 BARNENS REKOMMENDATIONER

 • Bli bättre på att se rasism i skolan!
 • Ingrip så fort du ser rasism - men gör det varsamt!
 • Uppmärksamma rasism genom att lyssna, förstå och respektera barns känslor!
 • Föregå med gott exempel och visa barn hur de kan agera antirasistiskt!