Landa Tryggt- barn i samhällsvård

Idag ser vi stora brister för de mest utsatta barnen i samhället vård. Rädda Barnen vill tillsammans med kommuner arbeta för att förbättra barnens levnadsvillkor och förutsättningar. Vi vill skapa en värld där varje barn respekteras och har möjlighet att uppfylla sin fulla potential.

Landa Tryggt är ett koncept som arbetats fram av Rädda Barnen Välfärd tillsammans med partners med syftet att ökad kvalitet i utredning och matchning ska generera att färre barn placeras i samhällsvård och färre sammanbrott sker bland barn som är placerade

Enligt Landa Tryggt-konceptet arbetar Rädda Barnen Välfärd tillsammans med kommunen och eventuella andra partners fram planen för förflyttningen som ska ske mot bakgrund av den kunskap och de resurser aktörerna besitter.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Vår expertis

Barnrättsperspektivet

Vi placerar barnets perspektiv i centrum för allt vi gör, och arbetar för att säkerställa att barns rättigheter respekteras och främjas i varje insats.

Förebyggande insatser

Vi fokuserar på att stödja förebyggande insatser som är lätt tillgängliga för alla barn och familjer, vilket minskar behovet av behovsprövning och främjar en mer inkluderande socialtjänst.

Tidiga öppna insatser

Genom att utöka och implementera våra tidiga öppna insatser över hela Sverige kan vi bidra till att stödja barn och familjer i att hantera utmaningar och förebygga mer omfattande behov av insatser.

Samhällsplanering och integration

Vi kan bidra till er kommuns samhällsplanering genom att planera insatser inom alla verksamhetsområden, från utbildning till fritidsaktiviteter, med ett mål att främja jämlikhet och jämställdhet.

Kunskapsbaserat och kvalitativt arbete

Våra program och tjänster är baserade på evidens och forskning har bevisat god kvalitet och effektivitet, vilket garanter att era insatser är så effektiva som möjligt.

Hur kan vi hjälpa er?

Rädda Barnen och Utfallsfonden har tillsammans tagit fram ett koncept som syftar till att minska antal placeringar och sammanbrott i familjehem, och samtidigt öka omsorgskvaliteten för barnen.

Det gör vi genom att fokusera på:

  • Bättre kapacitet och kvalitet i mottagning och utredning
  • Förebyggande öppenvårdsinsatser baserade på evidensbaserade metoder
  • Utöka det proaktiva arbetet: tidig upptäcka och stötta familjer i kris
  • Stärka familjehem till att kunna ersätta institutionsvård

Varför välja Rädda Barnen

Engagemang för barnets rättigheter: Vi är passionerade för att skapa en värld där varje barn respekteras och har möjlighet att uppfylla sin fulla potential.

Resultat och effekt: Vi har en beprövad track record av att skapa verkliga resultat och bidra till effekter för barn och ungdomar runt om i världen.

Lokal förankring: Vi har lokal närvaro och förståelse för de specifika utmaningar och behov som er kommun står inför.