På Lika Villkor

PLV Sommarläger

På Lika Villkor är en satsning för att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i Sverige. Oavsett bakgrund eller uppväxtmiljö så ska alla barn få samma möjligheter och förutsättningar att delta i samhället, utan att diskrimineras.

Målet för På Lika Villkor är att minska diskriminering av barn i socialt och ekonomiskt utsatta områden samt att stärka deras inflytande över frågor som berör dem.

I partnerskap med näringslivet, den offentliga sektorn och barnen själva arbetar vi för ett mer inkluderande samhälle. På Lika Villkor finns i socioekonomiskt utsatta bostadsområden i Stockholm, Göteborg, Malmö, Borlänge, Västerås, Umeå och Luleå. 

Lokalt ägandeskap är nyckeln

– Rädda Barnens arbete utgår ifrån lokala behov och med förankring hos de boende i områden där vi verkar, det är grunden i På Lika Villkors arbete. Det lokala ägandeskapet och att de boende i området själva äger sina egna frågor, sina mötesplatser och sin organisering är nyckeln i vårt arbete, säger Angelica Andersson som är programansvarig för På Lika Villkor. 

– Samverkan med aktörer aktiveras sedan utifrån hur den lokala kontexten ser ut och tillsammans med näringsliv, akademin, kommuner, stadsdelar och med de boende i centrum skapas möjligheter för att förbättra förutsättningarna för barn i bostadsområdet.

Rädda Barnen organiserar dialog med barn och föräldrar i olika mötesplatser. Här identifierar barn och föräldrar själva vilka utmaningar och behov de ser i sitt område. Från detta skapar de sedan aktiviteter som de själva äger och driver. Rädda Barnen ger verktyg till att förstärka engagemanget som redan finns hos de boende.

Detta möjliggör delaktighet och inflytande för att barn och föräldrar ska kunna få sina rättigheter tillgodosedda av samhället. Styrkan ligger just i att alltid utgå från kraften i engagemanget från barnen och föräldrarna själva.

Partnerskap över sektorer

För att skapa hållbara och långsiktiga samhällslösningar samarbetar Rädda Barnen även på nationell nivå i partnerskap med näringsliv, akademi, myndigheter och andra aktörer i civila samhället.

– Tillsammans har vi definierat frågor som är viktiga att arbeta med och som vi vill påverka. De utgår också från den lokala kontexten. Frågor vi arbetar med kan handla om att barn ska ha tillgång till en skola fri från rasism, att öka tillgängligheten till fritidsaktiviteter, att skapa mötesplatser och påverka bostadssituationen eller förbättra kunskapen kring barns rättigheter och lyfta aktuella frågor lokalt och nationellt, säger Angelica Andersson.

Fem fokusområden för att nå samhällsförändring

Rädda Barnen har identifierat fem områden som alla aktörer behöver samverka kring för att effektivt kunna uppnå en samhällsförändring.

  • Demokrati och inflytande – ge verktyg för ökat inflytande och samhällsengagemang.
  • Utbildning – ge förutsättningar för bättre skolresultat och höjd utbildningsnivå.
  • Arbete – skapa förutsättningar för att fler unga och långtidsarbetslösa ska komma in på arbetsmarknaden.
  • Bostad – arbeta för att alla barn ska ha ett tryggt och bra boende samt en trygg uppväxtmiljö.
  • Hälsa – främja barns hälsa både fysiskt och psykiskt.

Samarbetspartners

I satsningen På Lika Villkor samarbetar vi med flera företag från olika branscher som bidrar med sina expertkompetenser för att åstadkomma engagemang och samhällsförändring. Dessa är: