Accenture

Accenture har stöttat vår verksamhet sedan 2005 och är en viktig partner inom vår satsning På Lika Villkor.

Accenture bidrar till vår finansiering och sitter med i styrgruppen för vår satsning På Lika Villkor, som handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.

Accenture bidrar med värdefull kompetens och har bland annat varit delaktiga i att utveckla ett effektmätningsverktyg för insatser inom social hållbarhet, och utvecklat en partnerskapsmodell utifrån en samarbetsmodell kallad ”Collective impact”. Modellen möjliggör samverkan mellan flera olika aktörer för att lösa komplexa samhällsutmaningar.

Accenture har även engagerat sina medarbetare genom att hjälpa unga med CV-skrivning och intervjuträning.