Barnkonventionen styr vårt arbete

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. Barnkonventionen är ett kraftfullt verktyg i Rädda Barnens arbete för att barn ska få det bättre. Allt vårt arbete utgår från den.

De stater som har anslutit sig till Barnkonventionen, har åtagit sig att använda alla resurser de har för att uppfylla den. Rädda Barnens uppgift är att påverka länder så att de lever upp till de här åtagandena.

Den 20 november 1989 antog FN:s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter, som den egentligen heter. Ingen annan konvention om mänskliga rättigheter har någonsin fått så stor uppslutning över hela världen som Barnkonventionen.

Alla jordens länder utom USA har valt att förbinda sig att förverkliga konventionen.

Vad står det i Barnkonventionen?

Barnkonventionens 54 artiklar slår fast att alla barn och ungdomar upp till 18 år har samma rättigheter.

Så snart man gör något som på något sätt berör barn, ska man tänka efter vad som är bäst för det enskilda barnet. Och då är det viktigt att ta reda på vad barn själva tänker och tycker.

Barnets bästa och barns rätt till inflytande är två av grundprinciperna som genomsyrar hela Barnkonventionen. De andra två grundprinciperna handlar om att inget barn får diskrimineras och att varje barn har rätt till liv och utveckling.

De stater som har ratificerat Barnkonventionen måste lämna in skriftliga rapporter vart femte år till FN:s kommitté för barnets rättigheter om vad de gjort för att förverkliga Barnkonventionen.

Kommittén diskuterar sedan med representanter från statens regering och ger rekommendationer om saker som bör förbättras.

Vem kontrollerar att staterna gör det de ska?

Rädda Barnen skriver alltid en alternativ rapport där vi ger vår syn på hur konventionen efterlevs i Sverige. Vi stöder också organisationer och nätverk i andra länder att skriva alternativa rapporter till FN-kommittén.

Enligt Barnkonventionen är det staten som är ytterst ansvarig för att se till att barn får sina rättigheter förverkligade. Familjen har huvudansvaret för sina barn men varje stat är skyldig att stötta familjerna och underlätta för dem att ta hand om sina barn på bästa sätt.

Frivilligorganisationer och andra viktiga aktörer i samhället har en viktig roll att bevaka att stater tar sitt ansvar och följer Barnkonventionen. Rädda Barnen stöttar lokala och nationella organisationer i det arbetet.

Till toppen

Barnkonventionen som lag

Rädda Barnen arbetar för att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Barnkonventionen i verkligheten

I form av en berättelse om ett barn någonstans i världen presenteras Barnkonventionen.

För dig som är lärare: Till Barnkonventionskalendern finns också material att använda i undervisning om barns rättigheter.

För barnen: bilderboks-app om barns rättigheter

Bläddra, peka och lyssna på författarens egen uppläsning.

Ladda ner till iPhone eller iPad

Ladda ner till Android

Kontakta oss

Besöksadress:

Landsvägen 39
Sundbyberg, Stockholm

Postadress:

Rädda Barnen
107 88 Stockholm

Telefon: 08-698 90 00

Fax: 08-698 90 10
E-post: kundservice@rb.se

Ge en gåva:

Plusgiro: 90 2003-3
Bankgiro: 902-0033
Swish: 902 0033

90 konto, svensk insamlingskontroll
Föräldratelefonen och föräldramejlen

Du kan vända dig till oss med alla frågor som rör barn och föräldraskap.

020-786 786 Föräldramailen

Våra partners