Välkommen till Tensta Träff!

Det ska bli långsiktigt och hållbart – en mötesplats för folket som drivs av folket. Vi kallar det också för en medborgardriven mötesplats, eftersom verksamheten ska bygga på behoven och drivkraften hos de boende i Spånga-Tensta.

Under en period av två år kommer ansvaret för driften av Tensta Träff gradvis att föras över till en lokal paraplyförening bestående av boende och verksamma i närområdet.

Tensta Träff är en mötesplats som skapar möjligheter till verksamhet för boende i lokalsamhället, föreningar och andra aktörer.  Du kan hyra lokaler i Tensta Träff för olika typer av arrangemang.

Men allt är inte klart, det återstår mycket arbete. Det saknas möbler i många rum, teknisk utrustning och mycket annat. Men vi väljer att öppna och ta de olika rummen i bruk så fort som möjligt, allteftersom.

Om oss

Rädda Barnen, Folkets Hus och Parker, Hemsö och Spånga-Tensta stadsdelsnämnd har tecknat en gemensam avsiktsförklaring (länk) i syfte att verka för att skapa långsiktiga förutsättningar för driften av Tensta Träff.

 Rädda Barnen och Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning har också tecknat ett 2 årigt samarbetsavtal (IOP) där ekonomiska förutsättningar under uppbyggnadsfasen garanteras. Vidare kommer Tensta Träff att erhålla stöd ifrån Kulturförvaltningen i Stockholm eftersom man blir en ”ny” bokningsbar samlingslokal i Stockholms stad.  

Under hösten arbetar personal ifrån Rädda Barnen och Folkets Hus och Parker med att förbereda och sedan sätta igång verksamheten i mötesplatsen. Under tiden pågår rekrytering av personal, en projektledare samt processledare och husvärdar. Förberedelser pågår också för att inleda en process för bildandet av en förening som på sikt ska ta över driften av mötesplatsen.

Läs den gemensamma avsiktsförklaringen här 

Boka lokal

Du kan hyra lokaler i Tensta Träff för olika typer av arrangemang t.ex. konferenser, bröllop, föreläsningar, studiecirklar/utbildningar, dansverksamhet och styrelsemöten

Vi vill att alla ska vara medvetna om att när nu Träffen öppnar dörrarna är endast en del av rummen möblerade, teknisk utrustning ofullständig och inte all personal på plats. Men vi vill inte vänta längre – vi gör i ordning allteftersom tillsammans med er.

Tänk efter vad du önskar innan du bokar! Tänk igenom vad du ska göra. Tänk på att du behöver hyrtid för förberedelse och tid för lämna lokalen. Du kan bara önska heltimmar och minst två timmar. 

Läs informationen om regler och villkor innan du skickar in bokningsförfrågan.

Vi behöver följande grundinformation av dig:

 • Namn
 • Epost
 • Telefon
 • Personnummer/organisationsnummer om organisation eller företag
 • Adress

Berätta också:

 • Hur ska du använda lokalen (Ange fest, föreläsning, konsert, föreställning, repetition, möte, kurs, årsmöte etc. Om kulturarrangemang beskriv det kort.)
 • Hur många personer som kommer att vistas i lokalerna
 • Om ni önskar någon särskild lokal (se lokalinfo och prislista (länk))
 • Om ni är i behov av teknisk utrustning, tillgång till pentry eller något annat som ni tror vi kan hjälpa er med
 • Vilket datum ni önskar lokaler och vilka tider
 • Vi vill att ni bekräftar att ni har läst våra villkor för bokning samt godkänner vår hantering av personuppgifter (Gdpr)

Vilkor för bokning

Hyrestagaren samt eventuell underarrangör som avser bedriva verksamhet i den aktuella lokalen arbetar utifrån demokratiska värderingar samt respekterar och ställer sig bakom de grundläggande principerna om jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde. Sådana arrangemang och sammankomster som innefattar illegal verksamhet eller har inslag, föreläsare eller annan typ av information som för fram främlingsfientliga, rasistiska eller för annan grupp förnedrande/stötande/exkluderande påståenden/uttryck får ej genomföras i dessa lokaler.

Hyrestagaren är skyldig att sanningsenligt uppge arrangemangets innehåll och inriktning. Brott mot denna regel betraktas som kontraktsbrott och ger uthyraren rätt att omedelbart häva avtalet, samt omgående stänga arrangemanget när kännedom om detta uppstår. Hyrestagaren kan för sådan förseelse stängas av som hyrestagare på obestämd tid. Kostnader som uppkommer i samband med stängning/inställande av arrangemang på denna grund åligger hyrestagaren.

Om presumtiv hyrestagare genom officiella strategidokument, praktisk tillämpning, offentliga uttalanden, klargöranden eller motsvarande, genom sin verksamhet och förhållningssätt bedöms bryta mot någon av de ovanstående bestämmelserna är detta skälig grund för uthyraren att efter prövning neka uthyrning. Prövning sker av uthyrarens styrelse, eller av styrelsen bemyndigad tjänsteman.

Bokningsförfrågningar måste komma in minst 1 arbetsdag innan önskad tid för återkommande kunder och minst tre arbetsdagar innan för nya kunder. (OBS! För bokning av Stockholmssalen gäller 10 arbetsdagar före önskad tid)

Avbokning av tid kan göras 7 dagar innan bokad tid och 30 dagar innan evenemang/arrangemang. Hyresgästen ansvarar själv för att avboka de tider som inte används för att slippa fakturering för outnyttjade tillfällen. Avbokning kan inte göras i efterhand.

Prislista lokaler

Du hittar prislistan för Tensta träff lokaler här.

Kontaktuppgifter

Alla bokningar sköts via mail men för att anmäla ert intresse för att arbeta med uppstart av en ny förening för drift av Tensta Träff kan ni höra av er till processledarna.

För bokning av lokal:

tenstatraff@rb.se

För kontakt allmänt om Tensta Träff

Bana Bistrat, bana.bisrat@rb.se eller 08-698 90 79