Förändring av eget kapital

Belopp i tkr             
             
Eget kapital  Förvaltade fonder  RB-fonden  Värderegleringsfond  Ändamålsbestämt kapital  Balanserat resultat  Totalt eget kapital 
Ingående balans 2018-01-01  16 735  130 000  25 000  152 596  161 488  485 819 
Ändamålsbestämt av givaren  102  4 735  4 837 
Ändamålsbestämt av styrelsen  2 208  2 208 
Utnyttjande  -97 254  -97 254 
Kvarstående belopp  -33 479  -33 479 
Utgående balans 2018-12-31  16 837  130 000  25 000  62 285  128 009  362 131 
Specifikation av Ändamålsbestämt kapital  Ingående balans 2018-01-01  Utnyttjande av tidigare års reservering/avsättning  Årets reservering/avsättning  Utgående balans 2018-12-31 
Ändamålsbestämt av givaren             
Tematiskt  37 147  -29 161  42  8 028 
Region och land  15 669  -5 367  853  11 155 
Särskilda projekt  16 385  -13 355  3 840  6 870 
Summa ändamålsbestämt av givaren  69 201  -47 883  4 735  26 053 
         
Ändamålsbestämt av styrelsen         
Kostnader avveckling egna utlandskontor  4 305  -2 609  1 696 
Barn på flykt  9 498  -8 8680  630 
Strategiska satsningar  32 199  -28 175  2 035  6 059 
Valutavärderingsreserv  31 687  -8 938  22 749 
Övrigt  5 706  -781  173  5 098 
Summa ändamålsbestämt av styrelsen  83 395  -49 371  2 208  36 232 
Summa ändamålsbestämt kapital  152 596  -97 254  6 943  62 285