Förord

Pandemi, konflikt eller klimatkris – vi finns där barn behöver oss mest

2021 var ännu ett år då pandemin behöll sitt grepp om världen, om oss människor och våra samhällen. Ett år av pandemieffekter då vardagen fortfarande inte såg ut som den brukade.

Jens Orbacks och Helena Thybells signaturer Jens Orback, Ordförande Helena Thybell, Generalsekreterare

Totala intäkter

1317

Miljoner kronor

Programverksamhet

1142

Kostnader i Miljoner kronor

Kostnadsfördelning

35/35

Utvecklingsarbete / Humanitärt arbete

Så används pengarna

90 %

Program­verksamhet

10 %

Övriga kostnader

Vi använder 90 % av pengarna till programverksamhet och medlemsrörelse. 10 % används till insamlingsarbete, nödvändig administration och kvalitetskontroller. Tack vare vår noggranna kontroll kan vi säkra att pengarna används på bästa sätt för barnen.

Kostnadsfördelning (Mkr)

280
Barns rätt till trygghet och skydd
249
Programstödjande verksamhet
179
Tvärtematisk verksamhet
136
Hälsa, sjukvård och nutrition
103
God samhällsstyrning för barn
99
Utbildning
96
Fattigdomsbekämpning
Barn delar med sig.

Läs mer om våra medlemmars berättelser från det senaste året Läs mer

Rädda Barnen i Sverige

Rädda Barnen har anställda vid 11 regionkontor. Och tack vare att vi också har en stark medlemsrörelse kan Rädda Barnen bedriva verksamhet för barn över hela landet.

147

Lokalföreningar

57 755

Medlemmar

11

Regionkontor

Här har vi bedrivit verksamhet

Sverige

Karta med Sverige markerat

Rädda Barnen sprider kunskap om barns levnadsvillkor, påverkar makthavare att förändra och stöttar barn och unga. Vi bedriver även verksamhet för barn och unga som kommit ensamma till Sverige, insatser för en meningsfull fritid och för barn som blivit utsatta för våld.

Europa

Karta med Europa markerat

I Serbien har utrymmet för civila samhället försvagats. Rädda Barnen har bidragit i arbetet under pandemin och stött utvecklingen av sociala stödsystem, hälsoinsatser och distansundervisning. I Ukraina har verksamheten drastiskt förändrats sedan krigsutbrottet i februari 2022.

Väst och Centralafrika

Karta med Väst och Centralafrika markerat

Burkina Faso: Projekt för att skydda barn i den ökande konflikten i landet. Insatser för att få humanitärt tillträde i krisområden.

Demokratiska Republiken Kongo: Arbete mot farligt barnarbete i mineralproduktionen. Målet är att fler får gå i skolan samt att familjer och barn får verktyg att komma ur en negativa fattigdomsspiral.

Mellanöstern

Karta med Mellanöstern markerat

Den humanitära krisen i Jemen fortsätter då kriget har medfört att ekonomin och samhällstjänster har kollapsat. Reformer av hur barn och unga behandlas inom rättssystemet har genomförts efter påverkan av Rädda Barnens partner. Rädda Barnen fortsätter arbetet för barns rätt till trygghet och skydd och tillgång till utbildning.

Latinamerika

Karta med Latinamerika markerat

Hälften av barnen i Latinamerika lever i fattigdom och det finns ett stort behov av att lyssna på barn och lyfta deras röster. Fokus i påverkansarbetet har legat på barnkonventionen, att stärka systemen för barns rätt till trygghet och skydd, att investera i barn och unga samt att lagstifta mot aga.

Asien

Karta med Asien markerat

Bangladesh: Rädda Barnen har bedrivit humanitära insatser bland rohingyer.

Afghanistan: Humanitära insatser i hela landet, prioriteras av den globala Rädda Barnen-rörelsen.

Filippinerna: Stöd till en systerorganisation som bedriver ett intensivt arbete kring barns rättigheter och barns deltagande i påverkans- och rapporteringsprocesser.

Östra och södra Afrika

Karta med Östra och södra Afrika markerat

Arbete för att samordna regeringarnas och myndigheters möjlighet att skydda barn som rör sig över gränserna. I Eswatini antogs en lag angående flyktingars status, där barn i migration definierades som en särskild grupp.

Fördelning av insamlade pengar

65 %

Utvecklings­arbete

35 %

Humanitärt arbete

Av programkostnaderna har ca 35 % gått till humanitärt arbete och katastrofarbete. Även detta arbete bedrivs till stor del inom de prioriterade verksamhetsområdena.

Geografisk fördelning (Mkr)

= Utvecklingsarbete

= Humanitärt arbete

Östra och Södra Afrika
341
Sverige
189
Mellanöstern
167
Asien
128
Latinamerika
38
Västra och Centrala Afrika
38
Eurasien
33
Global Verksamhet
28
Våld mot barn förekommer i hemmet, i skolor och på andra platser.

Amina i Zanzibar Läs mer

Året i siffror

Demokratiska republiken Kongo

270 000

barn vaccinerades mot mässling i Demokratiska republiken Kongo.

Världen

43 miljoner

Våra direkta insatser för barn i världen har nått: 43 miljoner barn (22 miljoner flickor och 21 miljoner pojkar).

Sverige

99%

av den förskolepersonal efter "Stopp min kropp-veckan" svarat på en enkät upplever en effekt hos barnen, framför allt att barns medvetenhet ökat.

Sverige

12 900

Vi har stöttat och utbildat ca 3 310 föräldrar samt ca 12 900 andra viktiga vuxna, som dagligen jobbar med eller leder barn, t ex lärare, idrottsföreningsledare och socionomer.

Sverige

34 940

Vi har mött 34 940 unika personer i Sverige med direkt verksamhet.

Världen

26 miljoner

Rädda Barnen nådde 26 miljoner barn med insatser inom hälsa och näring i värden.

Sverige

976

anställda i skolor; har deltagit i kompetensutvecklingsprogram i Traumamedveten Omsorg (TMO).

Sverige

20%

I rapporten "vuxna - vad gör dom?" får vi reda på att en av fem elever med utländsk bakgrund känt sig oroliga för att bli retade för sin hudfärg.

Jemen

2,3 miljoner

Den långa krisen i Jemen kräver löpande insatser, 2,3 miljoner människor nåddes varav 1,2 miljoner barn.