Relationen mellan anställda och ledning

Styrkor och utvecklingsområden som framkom i medarbetarenkäten hösten 2017 adresserades genom olika insatser under 2018.

Exempel på förbättringsarbete för att möta behov var att förtydliga roller och ansvar, öka delegering och minska upplevelser av hierarki, samt olika utvecklingsinsatser för att stärka ledarskap och organisationskultur. Ledningsgruppen har arbetat för ökad synlighet och transparens med att förbättra internkommunikationen för att stärka tillit och engagemang. 

Under 2018 flyttade Rädda Barnens huvudkontor till nya lokaler i Alviks Strand och införde aktivitetsbaserat arbetssätt med ett förbättrat digitalt stöd.

Bakgrunden till förändringen var att skapa förutsättningar för ett mer flexibelt och innovativt arbetssätt, med möjligheter till ökat fokus, kreativitet och samarbete för medarbetarna. Vår arbetsplats skulle också underlätta mötet mellan kollegor på ett mer spontant sätt för att främja relationer, utbyte av kunskap och samarbete över avdelningsgränserna. Beslut fattades också om att utveckla ledarskapet för att främja ett mer flexibelt arbetssätt med stöd av en högre grad av digitalisering. Vår verksamhet för och med barn skulle också visualiseras i lokalerna och förstärka motivation och organisationsidentitet hos medarbetarna och stärka vårt varumärke.

Ett omfattande förändringsledningsarbete genomfördes under 2018 för att förbereda organisationen för det nya arbetssättet.