Grundutbildningen Kärleken är fri

Här finns våra webbutbildningar för dig som ska arbeta med skolveckor i vårt koncept Kärleken är fri. Webbutbildningarna är öppna och kostnadsfria för alla!

Kärleken är fri är en samverkansmetod som handlar om att informera barn och unga om deras rättigheter och stödvägar om deras rättigheter kränks. Samverkansgrupperna arbetar efter ett skolkoncept där de genomför skolveckor tillsammans där de möter eleverna utifrån ett rättighetsperspektiv.

Temat för veckan är brett: Kärleken är fri och rätten att älska vem man vill men vi har ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck i gruppen då det är viktigt att samverkansgruppen har särskild kompetens inom detta för att bemöta de utsatta på bästa sätt.

För att delta i samverkansarbetet så är det obligatoriskt att genomgå Rädda Barnens grundutbildning för Kärleken är fri. Utbildningen består av fem webbutbildningar och om det är möjligt att träffas i grupp i din kommun så finns tillhörande handledningsmaterial för att arbeta vidare vid ett grupptillfälle.

Grundutbildningens delar är på en grundläggande nivå och det kommer erbjudas fördjupningsutbildningar för de som önskar, både i form av webbutbildningar och i form av distansföreläsningar.

Webbutbildning Kärleken är fri  

Den här utbildningen handlar om att ge en förståelse för Rädda Barnens verksamhet mot hedersrelaterat våld och förtyck Kärleken är fri. Det är viktigt att förstå dess olika delar där förebyggande arbete, direktstöd och påverkansarbete fyller en viktig funktion. Vi går igenom olika delar av verksamheten, dess bakgrund och syfte.
 

I vår webbutbildning får du: 

 • Syfte och bakgrund till verksamheten
 • Beskrivning av vårt skolkoncept
 • Förståelse för vad samverkansgrupper och elever tycker om arbetet
 • Vilket stöd som finns för elever och skolpersonal
 • Påverkansarbete
 • Stödchatten för unga utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning Kärleken är fri. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.   

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Kärleken är fris grundutbildning. Där finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Stödchatt

Kärleken är fri är en stödchatt för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi som svarar i chatten är utbildade volontärer med tystnadslöfte. Vi ger stöd och hjälp. Här finns våra utbildningar för dig som vill engagera dig i Kärleken är fri. 

Webbutbildning Barnkonventionen

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. För att barn ska få det bättre behöver de som fattar beslut som rör barn och de som arbetar med barn ha kunskap om rättigheterna.

I vår webbutbildning får du:

 • Grundläggande kunskap om barnkonventionens artiklar med fokus på de fyra grundprinciperna
 • Kunskap om skillnaden mellan barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv
 • Kunskap om vad en prövning av barnets bästa innebär
 • Grundläggande förståelse för barnrättskommitténs granskning och barnkonventionens juridiska status
 • Reflektera över den egna synen på och bemötandet av barn

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning i Barnkonventionen. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.

Handledningsmaterial

Här hittar du handledningsmaterial för Barnkonventionen. Materialet syftar till att du tillsammans med din grupp (t ex Kärleken är fris samverkansgrupp eller en lokalförening) kan arbeta vidare efter utbildningen. I handledningsmaterialet finns fördjupande övningar.

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Kärleken är fris grundutbildning. I biblioteket finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Webbutbildning Normer och diskriminering 

I mötet med barn och unga är det viktigt att vara medveten om sina egna normer och föreställningar och att ha kunskap om hur diskriminering och kränkningar kan ske.  

I vår webbutbildning får du: 

 • Kunskap om vad normer och värderingar är och hur de påverkar människor 
 • Kunskap om diskrimineringsgrunderna i svensk lag; vem skyddas och vem ansvarar 
 • Reflektera över hur egna normer och värderingar påverkar bemötandet av barn och unga 

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning Normer och diskriminering. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.   

Handledningsmaterial 

Här hittar du handledningsmaterial för Normer och diskriminering. Materialet syftar till att du tillsammans med din grupp (t ex Kärleken är fris samverkansgrupp eller en lokalförening) kan arbeta vidare efter utbildningen. I handledningsmaterialet finns fördjupande övningar. 

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Kärleken är fris grundutbildning. Där finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Webbutbildning Hedersrelaterat våld och förtryck  

Det är oerhört viktigt att alla som arbetar med barn har en grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna känna igen varningssignaler och veta hur man kan stötta utsatta barn och unga.  

I vår webbutbildning får du: 

 • Kunskap om hur hedersrelaterade strukturer tar sig i uttryck  
 • Förståelse för sexualitetens betydelse och kontroll  
 • Förståelse för konsekvenserna av normbrytandet i form av skam, ryktesspridning, begränsningar och våld 
 • Lära dig känna igen varningssignaler, bemötande och vilka stödvägar som finns i samhället.  
 • Verktyg för att vara riskmedveten och ha konsekvenstänk 
 • Kunskap om pojkarnas dubbla roller – offer och förövare 

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning Hedersrelaterat våld och förtryck. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.   

Handledningsmaterial

Här hittar du handledningsmaterial för Hedersrelaterat våld och förtryck.

Materialet syftar till att du tillsammans med din grupp (t ex Kärleken är fris samverkansgrupp eller en lokalförening) kan arbeta vidare efter utbildningen. I handledningsmaterialet finns fördjupande övningar. 

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Kärleken är fris grundutbildning. Där finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Webbutbildning Att leda samtal  

Det är viktigt att alla som ska bli samtalsledare under Kärleken är fris skolbesök har kunskap om hur en bra samtalsledare agerar och känner trygghet i att leda klassrumsbesök.

 I vår webbutbildning får du: 

 • En förståelse för hur ett klassrumsbesök inom Kärleken är fri är uppbyggt samt varför
 • Reflektera över hur det egna förhållningssättet påverkar gruppen
 • Förståelse om hur en samtalsledare kan hantera olika typer av grupper
 • Förståelse för vikten av förberedelser och efterarbete
 • Reflektera över vilka möjligheter och utmaningar att vara två samtalsledare i ett klassrum

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning Att leda samtal. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.   

Handledningsmaterial

Här hittar du handledningsmaterial för Att leda samtal.

Materialet syftar till att du tillsammans med din grupp (t ex Kärleken är fris samverkansgrupp eller en lokalförening) kan arbeta vidare efter utbildningen. I handledningsmaterialet finns fördjupande övningar. 

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Kärleken är fris grundutbildning. Där finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Utvärdering

Här kan du göra en utvärdering av utbildningen Att leda samtal

Kärleken är fri är en stödchatt för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi som svarar i chatten är utbildade volontärer med tystnadslöfte. Vi ger stöd och hjälp. Här finns våra utbildningar för dig som vill engagera dig i Kärleken är fri. 

Webbutbildning Tryggare tillsammans

Som världens ledande barnrättsorganisation har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att säkerställa en trygg och säker verksamhet för barn har vi skapat Tryggare Tillsammans - utbildning, policys, rutiner och metoder.

Gör utbildningen här.

Vad är Kärleken är fri?

Kärleken är fri är en samverkansmetod som handlar om att informera barn och unga om deras rättigheter och stödvägar om deras rättigheter kränks.

Kontakta oss

 Har du frågor om utbildningen går det bra att mejla karlekenarfri@rb.se

Mer om Kärleken är fri

Läs mer om Kärleken är fri här på öppna webben.