Grundutbildningen Kärleken är fri

Barn i Piteå

Här finns våra webbutbildningar för dig som ska arbeta med skolveckor i vårt koncept Kärleken är fri. Webbutbildningarna är öppna och kostnadsfria för alla!

Det handlar om kärlek är en samverkansmetod som handlar om att informera barn och unga om deras rättigheter och stödvägar om deras rättigheter kränks. Konceptet Kärleken är fri är de skolveckor som samverkansgrupperna genomför tillsammans där de möter eleverna utifrån ett rättighetsperspektiv.

Temat för veckan är brett: Kärleken är fri och rätten att älska vem man vill men vi har ett särskilt fokus på hedersrelaterat våld och förtryck i gruppen då det är viktigt att samverkansgruppen har särskild kompetens inom detta för att bemöta de utsatta på bästa sätt.

För att delta i samverkansarbetet så är det obligatoriskt att genomgå Rädda Barnens grundutbildning för Det handlar om kärlek. Utbildningen består av fyra webbutbildningar och om det är möjligt att träffas i grupp i din kommun så finns tillhörande handledningsmaterial för att arbeta vidare vid ett grupptillfälle.

Grundutbildningens delar är på en grundläggande nivå och det kommer erbjudas fördjupningsutbildningar för de som önskar, både i form av webbutbildningar och i form av distansföreläsningar.

Webbutbildning Barnkonventionen

Barnkonventionen är bestämmelser om barns rättigheter. För att barn ska få det bättre behöver de som fattar beslut som rör barn och de som arbetar med barn ha kunskap om rättigheterna.

I vår webbutbildning får du:

 • Grundläggande kunskap om barnkonventionens artiklar med fokus på de fyra grundprinciperna
 • Kunskap om skillnaden mellan barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv
 • Kunskap om vad en prövning av barnets bästa innebär
 • Grundläggande förståelse för barnrättskommitténs granskning och barnkonventionens juridiska status
 • Reflektera över den egna synen på och bemötandet av barn

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning i Barnkonventionen. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.

Handledningsmaterial

Här hittar du handledningsmaterial för Barnkonventionen. Materialet syftar till att du tillsammans med din grupp (t ex DHK:s samverkansgrupp eller en lokalförening) kan arbeta vidare efter utbildningen. I handledningsmaterialet finns fördjupande övningar.

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Det handlar om kärleks grundutbildning. I biblioteket finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Utvärdering

Utvärdering Barnkonventionen

Webbutbildning Normer och diskriminering 

I mötet med barn och unga är det viktigt att vara medveten om sina egna normer och föreställningar och att ha kunskap om hur diskriminering och kränkningar kan ske.  

I vår webbutbildning får du: 

 • Kunskap om vad normer och värderingar är och hur de påverkar människor 
 • Kunskap om diskrimineringsgrunderna i svensk lag; vem skyddas och vem ansvarar 
 • Reflektera över hur egna normer och värderingar påverkar bemötandet av barn och unga 

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning Normer och diskriminering. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.   

Handledningsmaterial 

Här hittar du handledningsmaterial för Normer och diskriminering. Materialet syftar till att du tillsammans med din grupp (t ex DHK:s samverkansgrupp eller en lokalförening) kan arbeta vidare efter utbildningen. I handledningsmaterialet finns fördjupande övningar. 

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Det handlar om kärleks grundutbildning. Där finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Utvärdering 

Utvärdering Normer

Webbutbildning Hedersrelaterat våld och förtryck  

Det är oerhört viktigt att alla som arbetar med barn har en grundläggande kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck för att kunna känna igen varningssignaler och veta hur man kan stötta utsatta barn och unga.  

I vår webbutbildning får du: 

 • Kunskap om hur hedersrelaterade strukturer tar sig i uttryck  
 • Förståelse för sexualitetens betydelse och kontroll  
 • Förståelse för konsekvenserna av normbrytandet i form av skam, ryktesspridning, begränsningar och våld 
 • Lära dig känna igen varningssignaler, bemötande och vilka stödvägar som finns i samhället.  
 • Verktyg för att vara riskmedveten och ha konsekvenstänk 
 • Kunskap om pojkarnas dubbla roller – offer och förövare 

Gör utbildningen här

Här kan du genomföra vår webbutbildning Hedersrelaterat våld och förtryck. Du registrerar dig med namn och e-mailadress. Utbildningen är öppen för alla och kostnadsfri.   

Handledningsmaterial

Här hittar du handledningsmaterial för Hedersrelaterat våld och förtryck.

Materialet syftar till att du tillsammans med din grupp (t ex DHK:s samverkansgrupp eller en lokalförening) kan arbeta vidare efter utbildningen. I handledningsmaterialet finns fördjupande övningar. 

Bibliotek

Här hittar du biblioteket för Det handlar om kärleks grundutbildning. Där finns bland annat källhänsvisningar, användbara länkar och fördjupande texter.  

Utvärdering

Här kan du göra en utvärdering av utbildningen för hedersrelaterat våld och förtryck.

Kärleken är fri är en stödchatt för barn och unga som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Vi som svarar i chatten är utbildade volontärer med tystnadslöfte. Vi ger stöd och hjälp. Här finns våra utbildningar för dig som vill engagera dig i Kärleken är fri. 

Webbutbildning Tryggare tillsammans

Som världens ledande barnrättsorganisation har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkningar, våld, sexuella övergrepp och utnyttjande av barn. För att säkerställa en trygg och säker verksamhet för barn har vi skapat Tryggare Tillsammans - utbildning, policys, rutiner och metoder.

Gör utbildningen här.

Vad är det handlar om kärlek?

 Det handlar om kärlek är en samverkansmetod som handlar om att informera barn och unga om deras rättigheter och stödvägar om de deras rättigheter kränks.

Kontakta oss

 Har du frågor om utbildningen går det bra att mejla karlekenarfri@rb.se