سوالات وجوابات از خط تلیفونی کمکی موسسه حمایه کودکان

در اینجا ما سوالات و جوابات متداول از خط تلیفونی موسسه حمایه کودکان را در زبان دری جمع آوری کرده ایم. 

برای خواندن پاسخ طولانی تر روی سوالات زیر کلیک کنید.