Nicaragua

I en undersökning under 2006-2007 bland mammor i åldern 15-49 år, uppgav var tredje kvinna att de slagit sina barn i hemmet. Mammor som själva blivit slagna av sin partner uppgav i högre grad att de använde fysisk bestraffning.

I Nicaragua infördes en lag mot fysisk och psykisk bestraffning av barn år 2014. Lagen säger att föräldrarna, eller annan vårdnadshavare, har ansvaret för att barnet får lämplig ledning i förhållande till barnets utveckling, utan att äventyra barnets hälsa, fysiska integritet, eller mentala och personliga integritet. Och under inga omständigheter får de använda fysisk bestraffning eller någon form av kränkande behandling av barnet för uppfostran och disciplin. Staten ska hjälpa till att främja positiva uppfostringsmetoder som är icke-våldsamma.

Lag infördes år 2014.
Antal barn i Nicaragua: 2 391 690.

Läs mer om Nicaragua på www.endcorporalpunishment.org