”BARNS RÄTTIGHETER ÄR EN SJÄLVKLAR DEL I VÅRT HÅLLBARHETSARBETE”

Anna Augustson, hållbarhetsstrateg på Telia, ser barns behov som en viktig utgångspunkt för Telias hållbarhetsarbete. Tillsammans med Rädda Barnens Center for Child Rights and Business har man arbetat för att tillämpa barnrättsprinciperna för företag i organisationen, och på så vis adresserat barns rättigheter och samtidigt adderat affärsvärde till företaget.

På Telia har man jobbat med frågor som rör barn i många år, då barn både är användare av Telias tjänster samt kan utsättas för risker kopplade till tjänsterna, exempelvis genom att övergreppsmaterial kan spridas via nätet. Anna Augustson, hållbarhetsstrateg, beskriver barns rättigheter som en självklar och viktig fråga i Telias hållbarhetsarbete:

- Vi vill vara ett verkligt hållbart företag och jobba med de sociala frågor som är viktiga att ta hänsyn till utifrån vår affär. När det gäller barn insåg vi att vi behövde en djupare förståelse för deras behov och rättigheter, gärna kopplat till barnrättsprinciperna för företag, och sökte därför en partner som kunde stötta oss utifrån det perspektivet. Rädda Barnen erbjöd ett praktiskt och konkret förhållningssätt som attraherade oss. Med dem kunde vi gemensamt ta oss an barnrättsfrågorna, inte bara på policynivå, utan även praktiskt, berättar Anna Augustson.

Barnrättsprinciperna ett verktyg för hållbarhetsarbetet

Barnrättsprinciperna är tio principer som Rädda Barnen, UNICEF och FNs Global Compact tillsammans har tagit fram globalt för att hjälpa företag att arbeta med barns rättigheter. Principerna utgör ett tillägg till FN:s Global Compact och kan användas som ett verktyg för företag att arbeta långsiktigt och strukturerat inom hållbarhet. I en konkret process tillsammans med Rädda Barnen implementerade Telia barnrättsprinciperna för företag i organisationen.

- Vi började med en gapanalys av vår verksamhet där vi samlade ihop de viktigaste interna intressenterna, och tillsammans gjorde vi en genomlysning av verksamheten utifrån barnrättsprinciperna. Rädda Barnen var väldigt aktiva och gjorde interna intervjuer och undersökningar, och utifrån sina slutsatser gjorde de ett antal rekommendationer vilka vi nu gradvis implementerar. Rädda Barnen kommer inte med pekpinnar, utan har ett affärsmässigt och konstruktivt förhållningssätt i hur de adresserar barns behov, samtidigt som de verkligen har specialistkompetens vad gäller barn, förklarar Anna Augustson.

Adderat affärsvärde utifrån barnrättsprinciperna

Anna Augustson identifierar flera exempel på hur barnrättsprinciperna har adderat affärsvärde till Telias verksamhet.

- Arbetet med barnrättsprinciperna har adderat en rad värden till vår verksamhet. Genom att bättre ta tillvara på alla våra användares perspektiv i produktutvecklingen har vi fått upp ögonen för vissa risker kopplade till vårt erbjudande, vilket har hjälpt oss att förfina vissa upplägg på produkt- och tjänsteområdet. Exempelvis erbjuder vi tjänster där föräldrar kan välja filter för sina barns användning på nätet, men i arbetet med Rädda Barnen insåg vi att detta potentiellt kan missbrukas; att det kan användas utifrån ett kontrollbehov och inte ett skyddsbehov. Jag tror att vi var många i företaget som fick en aha-upplevelse och en ökad förståelse för barns rätt till integritet.
- Därutöver tror vi givetvis att arbetet med barnrättsprinciperna påverkar kunders och potentiella kunders syn på Telia som ett ansvarsfullt företag. Vi vill visa, inte minst föräldrar, att vi kan och vill hjälpa dem att ta ansvar för sina barns liv på nätet.

Ökat medarbetarengagemang

På Telia såg man att arbetet med barnrättsprinciperna även bidrog till ett ökat medarbetarengagemang. Under arbetet med barnrättsprinciperna visade medarbetarundersökningar på ett ökat internt förtroende för företagets hållbarhetsarbete.

- Det är tacksamt att jobba med barnrättsprinciperna. De flesta människor är väldigt måna om barns väl och ve, och motiveras av att jobba med den typen av frågor. Så snart man har hittat kopplingen till sin verksamhet, hur barn påverkas i affärsmodellen, så är det lätt att få med sina anställda. Barnrättsfrågorna skapar ett internt engagemang, berättar Anna Augustson.

Långsiktighet i samarbetet

Telia arbetar löpande med Rädda Barnens rekommendationer, och Anna Augustson beskriver samarbetet som långsiktigt.

- Vi har flera pågående satsningar såsom utveckling av utbildningsmaterial inom ramen för ett skolprojekt, utbildning i kodning till nyanlända ungdomar och en mer medveten hållning kring vad som är bra för barn inom ramen för vårt erbjudande. Arbetet med att adressera barns behov och rättigheter i hållbarhetsarbetet är långsiktigt och Rädda Barnen är, med sina gedigna kunskaper om barn och hållbarhet, en mycket värdefull part i det, avslutar Anna Augustson, hållbarhetsstrateg på Telia.

Vill du veta mer om hur ditt företag kan utveckla sitt hållbarhetsarbete utifrån barns rättigheter?

Kontakta oss