De tio barnrättsprinciperna

Kina CRB

Rädda Barnen, Unicef och FN:s Global Compact har tagit fram 10 principer för att hjälpa företag att ta ett större ansvar för barns rättigheter.

Rädda Barnen har därtill tillsammans med Accenture  utvecklat en hållbarhetsmodell för hur barnrättsprinciperna i praktiken kan implementeras i företagens kärnverksamhet.

De 10 principerna

  1. Ta ansvar för att respektera barnets rättigheter och förbinda sig till att främja mänskliga rättigheter för barn.
  2. Bidra till att avskaffa barnarbete i hela företagets verksamhet och i samtliga affärsförbindelser.
  3. Erbjuda anständiga arbetsförhållanden för ung arbetskraft samt föräldrar och vårdnadshavare.
  4. Se till att barn skyddas och är trygga i hela företagets verksamhet och i alla företagets inrättningar.
  5. Se till att produkter och tjänster är säkra och sträva efter att främja barnets rättigheter genom dem.
  6. Använda marknadsföring och reklam som respekterar och främjar barnets rättigheter.
  7. Respektera och främja barnets rättigheter i relation till miljön och till fastigheterna som förvärvas och används.
  8. Respektera och främja barnets rättigheter i säkerhetsarrangemang.
  9. Bidra till att skydda barn som drabbats av olyckor.
  10. Stödja samhälls- och regeringsinsatser för att skydda och tillgodose barnets rättigheter.

Barnrättsprinciperna och Agenda 2030

Förutom Barnrättsprinciperna arbetar vi även utifrån de globala målen i FNs Agenda 2030. Dessa mål har gett det globala hållbarhetsarbetet en riktning för de kommande 13 åren, så att vi en gång för alla kan få ett slut på extrem fattigdom, ojämlikhet, orättvisor och skapa en hållbar planet. Barnens situation utgör grunden för att uppnå målen, och det är med detta som utgångspunkt som vi riktar våra insatser.