Vårt samarbete med IKANO

IKANO har sedan 2015 varit en central aktör utvecklingen av vår satsning På Lika Villkor.

På Lika Villkor handlar om att stärka engagemang, delaktighet och inflytande bland barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige. IKANO har bland annat varit en viktig del i att utveckla ett ramverk för effektmätning av de insatser som görs.

Partnerskapsmodell för samverkan

IKANO har även varit med och utvecklat en partnerskapsmodell som möjliggör samverkan mellan flera aktörer för att lösa komplexa samhällsutmaningar. Denna partnerskapsmodell utgör navet i På Lika Villkor, och utifrån denna modell involveras näringsliv, akademi, myndigheter och andra aktörer i civila samhället för att lösa utmaningar i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige.