Hälften av alla födda år 2000 drabbade av fattigdom

Millennierapporten

Vi lanserar idag rapporten Millenniebarnen - en studie om ekonomisk utsatthet bland barn under hela uppväxten. Rapporten är framtagen tillsammans med professor Tapio Salonen och är den första i sitt slag i Sverige. Millenniebarnen följer en hel årskull barn utifrån deras ekonomiska villkor under hela deras barndom.

Syftet med studien är att undersöka ekonomisk utsatthet för de som föddes år 2000, från födelseåret till 17 års ålder. Barnen är antingen födda i Sverige eller har flyttat till Sverige. Måttet ekonomisk utsatthet utgår från att barn lever i hushåll med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd under ett år. Det här sättet att följa barn under hela deras uppväxttid ger ett nytt och hittills unikt perspektiv. 

Studien förstärker den bild av brister i olika samhällssystem som Rädda Barnen har lyft i flera tidigare rapporter, exempelvis inom familjepolitiken som numera allt sämre förmår kompensera för barns varierande ekonomiska uppväxtvillkor. Den ger oss fler ledtrådar i hur exempelvis långvarigheten i nyanlända familjers etablering, grundnivåerna i föräldraförsäkringen och hur bostadsbidraget är utformat, påverkar den enskilda familjen.

Rapportens resultat i korthet:

• Nästan hälften av alla barn födda år 2000 har upplevt ekonomisk utsatthet åtminstone något enstaka år under sin uppväxt, 47,4 procent eller 53 726 av totalt 113432 barn.

• 15 000 barn eller 13 procent i denna årskull har levt i fattigdom under en stor del av sin barndom - mer än vart åttonde barn.

• En femtedel av årskullen har kommit till Sverige innan 18 års ålder. Hela 85 procent av dessa, totalt 22 500 barn har erfarenhet av fattigdom åtminstone någon period.

• Barn till ensamstående föräldrar har en avsevärt förhöjd fattigdomsrisk. Ett barn som bott med sammanboende föräldrar under hela sin uppväxt har en fattigdomsrisk på 19 procent jämfört med 87 procent för barn som levt med en ensamstående förälder.

Rädda Barnen har under lång tid bedrivit verksamhet i några av de mest ekonomiskt utsatta delarna av Sverige. I Millenniebarnen berättar barn och föräldrar om sina egna erfarenheter och ger röst åt alla de som tvingas leva med barnfattigdomens konsekvenser.
- Min dröm är att mina barn i framtiden inte ska behöva oroa sig ekonomiskt. De ska inte behöva känna sig utanför i sina gäng på grund av pengar. För att uppnå detta behövs mer snack och medvetande om pengar och problem, säger en 15-årig tjej som deltar i Rädda Barnens verksamhet På Lika Villkor.

Rädda Barnen vill se en rad förändringar från ansvariga politiker och beslutsfattare. Bland annat bör Socialstyrelsen få i uppdrag att utreda och tydliggöra innebörden, definitionen och skyldigheten att beakta rätten till en ”skälig levnadsstandard” på miniminivå utifrån barns egna beskrivningar och erfarenheter.

- I dagens samhälle finns en tendens att söka snabba lösningar på bekostnad av de mer långsiktiga satsningar som vi vet fungerar. Sverige behöver en robust bottenplatta av fungerande välfärd för att minska ökande klyftor och för att kunna erbjuda alla barn i Sverige en trygg uppväxt, säger Rädda Barnens generalsekreterare Helena Thybell.

Här kan du läsa mer.

Millenniebarnen

Här hittar du rapporten.